Skip to content

Harry Ludgate

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Harry Ludgate

Penodwyd Harry gan CBI Cymru (Cydffederasiwn Diwydiant Prydain).

Harry LudgateBle cawsoch eich geni a'ch magu?

Cefais fy ngeni yng Nghaerdydd, priodais ferch o Gaerdydd, rwyf wedi byw yno drwy gydol fy oes ar wahân i dair blynedd pan fues i yn y brifysgol a naw mlynedd pan fu'r teulu yn byw yng Ngwlad Belg.

Ble rydych chi'n byw yn awr?

Caerdydd.

Teulu:

Rwy'n briod ac mae gen i fab sy'n gweithio yn y cyfryngau a merch sy'n feddyg.

Dwedwch wrthym am eich gyrfa:

Fe fues i'n gweithio fel hyfforddai graddedig i Adran Cynhyrchion Glo y Bwrdd Glo pan adewais y coleg, wedyn ymunais â chwmni Dow Corning yn y Barri ac rwyf wedi gweithio i'r cwmni hwnnw mewn llawer o swyddi byth oddi ar hynny. Ymddeolais y llynedd ar ôl 34 o flynyddoedd o wasanaeth.

Beth yw eich diddordebau a'ch hobïau?

Rwy'n ynad ar Fainc Caerdydd a'm hobïau yw cerdded, teithio a sgïo.

Beth rydych chi'n ymfalchïo fwyaf ynddo?

Fy nheulu.

Pam roeddech chi am fod ar Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan?

Am fy mod yn credu'n gryf y dylid arfer democratiaeth mor lleol â phosibl, ac mae Confensiwn Cymru Gyfan yn galluogi i bobl Cymru fynegi eu barn yngl?n â pha bwerau a ddylai fod gan y Cynulliad.

Beth hoffech ei ddweud wrth bobl Cymru am Gonfensiwn Cymru Gyfan?

Eich barn chi sy'n bwysig i ni a dim byd arall. Mae'r Confensiwn yn gyfle i chi leisio eich barn ac rwy'n annog pobl i fanteisio ar y cyfle hwnnw.