Skip to content

Joan Asby

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Joan Asby

Cafodd Joan ei dewis drwy gystadleuaeth agored.

Joan AsbyBle cawsoch eich geni a'ch magu?

Sir Benfro

Ble rydych chi'n byw yn awr?

Sir Benfro

Teulu:

2 fab, y mae un ohonyn nhw wedi marw yn anffodus, merch-yng-nghyfraith ac ŵyr.

Dwedwch wrthym am eich gyrfa:

O hyfforddiant diwydiannol i faes adfywio cymunedol drwy waith gwirfoddol pan oedd fy mhlant yn fach

Beth yw eich diddordebau a'ch hobïau?

Materion cyfoes, cerdded yng nghefn gwlad ac ar hyd yr arfordir, darllen, garddio, y teulu

Beth rydych chi'n ymfalchïo fwyaf ynddo?

Adfywio Arberth, SIMTRA - Cynllun i Gyflwyno Technoleg Fodern i Ardaloedd Gwledig

Petaech chi'n anifail, pa un fyddech chi?

Boda

Pa dri unigolyn (marw neu fyw) fyddech chi'n eu gwahodd i ginio yn eich cartref?

JK Galbraith, Raj Patel, unrhyw aelod o Monty Python a oedd ar gael.

Pam roeddech chi am fod ar Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan?

I geisio sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn cymryd rhan yn y drafodaeth

Beth hoffech ei ddweud wrth bobl Cymru am Gonfensiwn Cymru Gyfan?

Cymerwch ran.