Skip to content

Marc Phillips

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Marc Phillips

Penodwyd Marc gan Blaid Cymru

Marc PhillipsBle cawsoch eich geni a'ch magu? 

Cefais fy ngeni yng Nghaerdydd.   Cefais yn magu yn Aberpennar a Dowlais. Yng Nghydweli mae gwreiddiau'r teulu.

Ble rydych chi'n byw yn awr? 

Caerdydd

Teulu: 

Rwy'n briod ers 32 o flynyddoedd.  Mae fy ngwraig, Elaine, yn uwch diwtor ym Mhrifysgol Caerdydd lle mae'n gyfrifol am ddysgu Cymraeg i oedolion.  Dau fab. Tri ŵyr.

Dwedwch wrthym am eich gyrfa:

Rwyf wedi treulio fy mywyd yn y sector gwirfoddol.  9 mlynedd gyda'r Urdd, 9 mlynedd gyda Chymdeithasu Gwasanaeth Gwirfoddol Dyfed, 7 mlynedd fel Prif Weithredwr Tenovus, ac ers 2002 Pennaeth Apêl Plant mewn Angen y BBC yng Nghymru.

Beth yw eich diddordebau a'ch hobïau?

'Y Blues' a wisgi brag (er eglurhad:  Mae'r 'Blues' yn cyfeirio at y gerddoriaeth nid y tîm rygbi. Mae gen i gryn dipyn o waed Sgarlad yn fy ngwythiennau!). Er bod llawer o'm "hamser hamdden" mewn gwirionedd yn cael ei lyncu gan wahanol sefydliadau (Rwy'n ymddiriedolwr i nifer o gyrff yn amrywio o theatr mewn addysg i Chwarae Cymru a chynlluniau hyfforddi galwedigaethol), fy aelodaeth o Fwrdd yr Iaith Gymraeg, a'r dyletswyddau amrywiol ac ymestynnol (a hwyliog) sy'n gysylltiedig â bod yn dad-cu i dri ŵyr bywiog.

Beth rydych chi'n ymfalchïo fwyaf ynddo?

Pedair blynedd ddwys ond boddhaus (1996-2000) fel Cadeirydd Plaid Cymru yn ystod cyfnod a welodd Etholiad Cyffredinol, etholiad Ewropeaidd, etholiadau lleol, y Refferendwm, yr etholiadau cyntaf i'r Cynulliad Cenedlaethol, cystadleuaeth am yr arweinyddiaeth a chyfansoddiad y blaid yn cael ei ailysgrifennu yn gyfan gwbl!  Yn ogystal â dyletswyddau cenedlaethol Cadeirydd y blaid fe fues i hefyd yn ymgeisydd ddwywaith a rywsut llwyddais i wneud swydd lawn amser y tu allan i fyd gwleidyddiaeth.

Dwedwch rywbeth wrthym amdanoch chi eich hun na fyddai neb arall yn ei wybod?

Fi oedd y gwleidydd tramor cyntaf i annerch cyfarfod agoriadol Senedd Alltud Cwrdistan yn yr Hâg.

Petaech chi'n anifail, pa un fyddech chi? 

Barcud.  Meddyliwch am y golygfeydd... ac wrth gwrs symbol o ailsefydlu hunaniaeth Gymreig ar ôl yr hyn yr ystyrid ei fod yn ddirywiad terfynol.

Pa dri unigolyn (marw neu fyw) fyddech chi'n eu gwahodd i ginio yn eich cartref?

(gyda phob parch i'r byw rwy'n credu ei bod yn fwy diogel dewis o blith y marw) Spike Milligan (i ddiolch iddo am Puckoon, dathlu uchafbwyntiau ei athrylith fel digrifwr a maddau'r isafbwyntiau iddo);  Harri Webb (am fy mod yn gweld eisiau ei gwmni a'r sylwadau chwerw ar sefyllfa Cymru  -  beth fyddai ei farn ohonom heddiw?..);  a Long John Baldry am ei bresenoldeb rhyfeddol ar y llwyfan, ei wybodaeth hollgynhwysfawr am y blues, a'i ddefnydd gwych o iaith.

Pam roeddech chi am fod ar Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan? 

Mae'n gyfle perffaith i mi gymhwyso fy mhrofiad gwleidyddol at broses sydd â nod clir o fewn golwg ac a fydd yn cael effaith fawr ar ddyfodol Cymru. Mae arwyddocad enfawr i faterion cyfansoddiadol ac maen nhw'n haeddu cael eu trafod yn rhesymegol, yn aeddfed ac yn briodol. Yn rhy aml o lawer cânt eu diraddio gan ymagweddu cyffrowyr heb fod realaeth yn perthyn iddyn nhw. Mae'r Confensiwn yn gyfle i barchu deallusrwydd pobl Cymru.

Beth hoffech ei ddweud wrth bobl Cymru am Gonfensiwn Cymru Gyfan? 

Carpe Diem. Beth bynnag fo eich barn, nid dyma'r amser i gadw'n dawel. Cofiwch ddweud eich dweud. Mae'r Confensiwn yn ymrwymedig i roi cyfle i leisio pob safbwynt.  Mae'n gyfle ac yn gyfrifoldeb a roddwyd i'r genhedlaeth hon yn unig. Ni fydd cenedlaethau'r dyfodol yn diolch i ni petaem yn gwrthod ymgymryd â'r dasg. Achubwch ar y cyfle.