Skip to content

Rhodri Evans

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Rhodri Evans

Enwebwyd Rhodri gan Glybiau Ffermwyr Ifanc.

Rhodri EvansBle rydych chi'n byw yn awr?

Ysgoldy Llanio, ger Tregaron yng Ngheredigion.

Ble cawsoch eich geni a'ch magu?

Cefais fy ngeni yn Ysbyty Bronglais Aberystwyth a'm magu ar fferm y teulu yn Llanio Fawr.

Teulu:

Rwy'n briod â Caryl sy'n athrawes ysgol gynradd ac mae gennym fab o'r enw Daniel Rhys sy'n 5 wythnos oed.

Dwedwch wrthym am eich gyrfa:

Ar ôl mynd i ysgol Gynradd Llanddewi Brefi ac ysgol Uwchradd Tregaron, roeddwn yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Harper Adams lle yr enillais HND mewn amaethyddiaeth. Es i i Brifysgol Aberystwyth wedyn i barhau â'm haddysg ac enillais Radd Anrhydedd mewn Amaethyddiaeth.  Erbyn hyn rwy'n gweithio ar fferm y teulu yn Llanio Fawr lle y mae gennym fuchod godro, gwartheg eidion a defaid.  Rwy'n un o gyfarwyddwyr anweithredol Hybu Cig Cymru ac rwyf hefyd yn weithgar iawn gyda Mudiad y Ffermwyr Ifanc. Fe fues i'n gadeirydd clwb a Sir Ceredigion a'r llynedd roeddwn yn ffodus iawn i ddod yn Gadeirydd Ffermwyr Ifanc Cymru sydd â dros 6,000 o aelodau.

Beth yw eich diddordebau a'ch hobïau?

Rwy'n mwynhau rhedeg a chymerais ran ym Marathon Llundain y llynedd er mwyn codi arian i'm dewis elusen fel Cadeirydd Ffermwyr Ifanc Cymru, sef Ymchwil Canser Cymru. Yn ystod fy mlwyddyn fel Cadeirydd codwyd dros £35,000 i'r elusen. Rwyf hefyd yn mwynhau chwarae a gwylio rygbi.

Beth rydych chi'n ymfalchïo fwyaf ynddo?

Mae dau achlysur rwy'n ymfalchïo ynddyn nhw - pan gefais fy ethol yn Gadeirydd Ffermwyr Ifanc Cymru a hefyd pan ddyfarnwyd Ffermwr Ifanc y Flwyddyn Cymru i mi. Ond heb amheuaeth, yr hyn rwy'n ymfalchïo fwyaf ynddo yw genedigaeth fy mab 5 wythnos yn ôl.

Dwedwch rywbeth wrthym amdanoch chi eich hun na fyddai neb arall yn ei wybod?

Pan oeddwn yn 7 mlwydd oed es i gyda'm teulu i Sŵ Caer. Roeddwn i mor ddrwg fel fy mod i wedi dringo dros wal a syrthio 10 troedfedd i mewn i glostir yr estrys. Bu'n rhaid i ddau o ofalwyr y s? fy achub!

Petaech chi'n anifail, pa un fyddech chi?

Ci defaid.

Pa dri unigolyn (marw neu fyw) fyddech chi'n eu gwahodd i ginio yn eich cartref?

Aneurin Bevan (am fod y GIG yn dathlu ei Ben-blwydd yn 60 oed), Nelson Mandela a Ray Gravell (seren rygbi).

Pam roeddech chi am fod ar Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan?

Fel cyn Gadeirydd Ffermwyr Ifanc Cymru, fe fues i'n gweithio'n agos iawn gyda phobl ifanc ledled Cymru. Rwy'n credu'n gryf bod barn a chredoau pobl ifanc yn hanfodol mewn unrhyw benderfyniad a wneir ynghylch dyfodol ein gwlad. Mae bod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan yn anrhydedd hefyd yn fy marn i, bydd yn ddiddorol ac yn bwysicach na dim, bydd yn anrhydedd cael bod yn rhan o drafodaeth sydd o bwys mawr i Gymru a'i phobl.

Beth hoffech ei ddweud wrth bobl Cymru am Gonfensiwn Cymru Gyfan?

Ei bod yn bwysig bod pobl Cymru yn manteisio ar y cyfle hwn i leisio eu barn, eu gobeithion a'u hysbrydoliaeth ynghylch dyfodol ein gwlad.  Bydd pawb sy'n lleisio eu barn, ac sy'n mynegi eu diddordebau yn rhan o ganlyniad cyffredinol Confensiwn Cymru Gyfan.