Skip to content

Sally Hyman

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sally Hyman

Cafodd Sally ei dewis drwy gystadleuaeth agored.

Sally HymanBle cawsoch eich geni a'ch magu?

Abertawe, symudodd fy nheulu pan oeddwn yn 4 oed, felly es i i'r ysgol gynradd yn Llundain ond symudais yn ôl i Abertawe pan oeddwn yn fy arddegau.

Ble rydych chi'n byw yn awr?

Baglan

Dwedwch wrthym am eich gyrfa:

Ar ôl gadael y Brifysgol, doeddwn i ddim yn si?r ynghylch pa yrfa i'w dewis, felly fe fues i'n ysgubo'r ffyrdd i Gyngor Sir Abertawe (fel yr oedd) am ychydig cyn cymryd swydd lawn amser fel gweithwraig/hyfforddwraig ieuenctid gyda Chymdeithas y Geidiau. Wedyn es i yn ôl i'r brifysgol i ennill cymhwyster addysgu ac fe fues i'n gweithio fel Athrawes Wyddoniaeth yng Nghymoedd De Cymru. Treuliais fy holl yrfa addysgu yn y Cymoedd neu yng nghanol Dinas Caerdydd. Ymddeolais yn gynnar pan gaeodd fy ysgol ac erbyn hyn rwy'n gweithio fel gwirfoddolwraig lawn amser yn RSPCA Llys Nini yn Abertawe.

Beth yw eich diddordebau a'ch hobïau?

Rheoli cangen yr RSPCA yn ardaloedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, datblygu safle Llys Nini fel adnodd amgylcheddol cymunedol tra'n diogelu'r bywyd gwyllt a helpu'r economi leol.

Beth rydych chi'n ymfalchïo fwyaf ynddo?

Rheoli proses cau'r ysgol, i leihau'r effaith andwyol ar y disgyblion a'r staff cymaint â phosibl tra'n defnyddio'r cyfle i ategu'r gwaith o ddatblygu ysgol yn y rhan dlotaf o Uganda.

Dwedwch rywbeth wrthym amdanoch chi eich hun na fyddai neb arall yn ei wybod?

Er mod i'n wirfoddolwraig gyda'r RSPCA, mae gen i alergedd i anifeiliaid.

Petaech chi'n anifail, pa un fyddech chi?

Barcud, aderyn sy'n hedfan yn rhydd, symbol o Gymru.

Pa dri unigolyn (marw neu fyw) fyddech chi'n eu gwahodd i ginio yn eich cartref?

Mae hyn yn anodd iawn, 1. Penny Newman, Cyn Brif Weithredwraig Cafe Direct. Paul McCartney, a William Wilberforce. Byddwn hefyd yn gwahodd Dr Barry Morgan i ddod i ddweud gras, wedyn byddai'n anghwrtais peidio â'i wahodd i aros a Giacomo Puccinni a'r cyfan o Opera Cenedlaethol Cymru i ddarparu cerddoriaeth yng nghornel yr ystafell.

Pam roeddech chi am fod ar Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan?

Rwyf am gyfrannu at wneud gwahaniaeth, yn bennaf i annog pobl i gymryd rhan mewn trafodaethau gwleidyddol (a cheisio dylanwadu ar newyddiadurwyr gwleidyddol i roi'r gorau i droi pobl yn erbyn gwleidyddiaeth, drwy fod mor ymosodol a negyddol drwy'r amser pan fyddan nhw'n cynnal cyfweliadau).

Beth hoffech ei ddweud wrth bobl Cymru am Gonfensiwn Cymru Gyfan?

Cymerwch ran. Ceisiwch wybodaeth a siaradwch am sut yr hoffech weld y dyfodol.