Skip to content

Shereen Williams

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Shereen Williams

Cafodd Shereen ei dewis drwy gystadleuaeth agored.

Ble cawsoch eich geni a'ch magu?Shereen Williams

Cefais fy ngeni yn Singapôr a'm magu yn Brunei a Singapôr.

Ble rydych chi'n byw yn awr?

Casnewydd, Gwent

Teulu:

Rwy'n briod gyda llysferch. Hefyd fi yw'r unig ferch gyda 3 brawd iau.

Dwedwch wrthym am eich gyrfa?

Fi yw Cyfarwyddwraig CEMVO Cymru. Mae CEMVO yn gweithio gyda chymunedau sydd wedi'u hymylu ac yn eu hannog i fod yn rhan o gymdeithas ehangach, prif ffrwd. Mae hefyd yn galluogi'r rhai sydd wedi'u hynysu i leisio eu barn wrth y byrddau polisi ac mewn trafodaethau allweddol, gan gynnwys Confensiwn Cymru Gyfan!

Beth yw eich diddordebau a'ch hobïau?

Rwy'n ddarllenwraig frwd ers yn blentyn ac rwy'n darllen unrhyw beth o nofelau dirgelwch, arswyd i lenyddiaeth sothachlyd i ferched (sy'n peri cryn ddiflastod i'm g?r!!). Mae gen i ddiddordeb mawr mewn bwyd hefyd ar ôl cael fy magu mewn gwlad lle y mae pawb yn ymddiddori mewn bwyd!! Rwyf wrth fy modd yn rhoi cynnig ar fwydydd newydd a hefyd yn ceisio darbwyllo ffrindiau a'r teulu i roi cynnig ar fwydydd newydd gyda mi... yn anffodus ychydig iawn o lwyddiant rwyf wedi'i gael!!!  Ymddengys nad yw pawb yn hoffi pysgod amrwd!! Roeddwn yn rhan o fand merched pan oeddwn yn byw yn Singapôr ac roedd y llwyfan yn rhan bwysig o'm bywyd ar ôl cymryd rhan mewn theatr gerddorol a chanu mewn band. Fodd bynnag, mae'r cariad hwn wedi'i gyfyngu bellach i fod yn rhan o'r gynulleidfa - sioeau cerdd, dramâu, cyngherddau...os yw ar lwyfan mae'n debyg y byddaf wrth fy modd.

Beth rydych chi'n ymfalchïo fwyaf ynddo?

Pasio fy nau arholiad olaf yn y brifysgol. Fel mae'n digwydd roeddwn wedi priodi ar y dydd Llun a bu'n rhaid i mi sefyll fy 2 arholiad pwysicaf fore dydd Mawrth a bore dydd Mercher. Des i â'm gwerslyfrau a'm nodiadau gyda mi i leoliad y briodas (trist iawn rwy'n gwybod!).

Dwedwch rywbeth wrthym amdanoch chi eich hun na fyddai neb arall yn ei wybod?

Rwy'n llefain pan fydd fy hoff dîm pêl-droed (Juventus) yn colli mewn gemau mawr e.e. rowndiau terfynol cynghrair y pencampwyr, gemau i benderfynu enillwyr Pencampwriaeth Serie A!

Petaech chi'n anifail, pa un fyddech chi?

Ar ôl cael fy magu mewn jyngl concrid dw i ddim yn hoff o anifeiliaid. Ond pe bai'n rhaid i mi ddewis un...labrador du fyddai am mai dyna anifail anwes delfrydol fy ng?r a'm llysferch...y gwrthodais ei gael wrth gwrs!

Pa dri unigolyn (marw neu fyw) fyddech chi'n eu gwahodd i ginio yn eich cartref?

Y Proffwyd Muhammad i drafod fy ffydd fy hun, Owain Glyn Dwr i ofyn iddo beth yn union a ddigwyddodd ar ôl iddo 'ddiflannu' ac yn bwysicach na dim cyfieithydd a all gyfieithu Arabeg i Saesneg...a Chymraeg i Saesneg.

Pam roeddech chi am fod ar Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan?

Er mwyn gallu bod yn rhan o'r drafodaeth ynghylch penderfynu dyfodol gwlad rwyf bellach yn ei galw'n gartref.

Beth hoffech ei ddweud wrth bobl Cymru am Gonfensiwn Cymru Gyfan?

Sicrhewch eu bod yn cymryd rhan yn y drafodaeth a bod eu lleisiau yn cael eu clywed. Dyma eu cyfle i fod yn rhan o hanes Cymru.