Skip to content

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 11 Rhagfyr 2008

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 11 Rhagfyr 2008

Cynhaliwyd chweched cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar 11eg Rhagfyr yn adeilad Unsain yng Nghaerdydd drwy garedigrwydd Paul o’Shea, Aelod o'r Pwyllgor.

Ers cyfarfod diwethaf y pwyllgor, roedd Emyr wedi cwrdd â nifer o randdeiliaid allweddol gan gynnwys yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus, y Comisiynydd Pobl Hŷn, y Comisiynydd Plant a chydweithwyr o Gymdeithas y Cyfreithwyr a Chymru'r Gyfraith.  

Diolchodd Emyr i rai o Aelodau'r pwyllgor am rai digwyddiadau penodol a gynhaliwyd ganddynt ar ran y Confensiwn ers y cyfarfod diwethaf.  Roedd Rhodri ac Aled wedi bod yn rhan o'r digwyddiad a gynhaliwyd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, cyflwynodd Nick ran o sesiwn hyfforddi ModernGov, a chyfwelwyd â Harry ar gyfer atodiad Business in Wales y Western Mail.

Cyflwynwyd Arwyn Davies i'r Pwyllgor.  Roedd Arwyn newydd ymuno â'r ysgrifenyddiaeth fel ymgynghorydd Cyfathrebu a byddai'n gweithio gyda'r confensiwn i helpu i weithredu'r Strategaeth Gyfathrebu.

Rhoddwyd diweddariad cryno i'r Pwyllgor ynghylch gweithgarwch cyfathrebu ers y cyfarfod diwethaf, a oedd yn cynnwys datblygu taflen a DVD a fyddai'n helpu i esbonio'r hyn yr oedd y Confensiwn yn ei wneud a sut y gallai pobl fod yn rhan ohono.  Ymddangosodd Emyr ar Wedi 7, rhaglen gylchgrawn Gymraeg ar S4C y noswaith cyn y cyfarfod.  Roedd y Contract Cysylltiadau Cyhoeddus a fyddai'n helpu i gyfathrebu gwaith y Confensiwn o fis Ionawr ymlaen yn y broses o gael ei derfynu, a byddai'n cael ei ddyfarnu cyn y cyfarfod nesaf.

Rhoddwyd y newyddion diweddaraf hefyd i'r Pwyllgor ynghylch nifer o weithgareddau a ddatblygwyd i helpu i ymgysylltu â phobl ifanc.  Un o nodweddion hyn oedd cytundeb gyda'r Urdd y byddai Confensiwn Cymru Gyfan yn un o'r materion a drafodir yn Eisteddfod yr Urdd ym mis Mai.  Bu'r Confensiwn hefyd yn gweithio'n agos gyda Chomisiwn y Cynulliad i helpu i ddatblygu digwyddiad a gynhelir ganddynt yn y Cynulliad ym mis Chwefror a fyddai hefyd yn cynnwys elfen o drafodaeth ar gyfer pobl ifanc.  Byddai gwybodaeth am sut i gymryd rhan yn y Confensiwn yn cael ei hanfon i bob ysgol uwchradd yn y Flwyddyn Newydd a byddai hefyd yn ymddangos ar wefan y cyngor ysgolion - gan annog pobl ifanc a'u hysgolion i fod yn rhan o'r drafodaeth.  Roedd y Confensiwn hefyd yn trafod y cyfleoedd i weithio gyda chlybiau Ffermwyr Ifanc Cymru i fwydo i mewn i'w cystadlaethau trafod a hefyd i weithio gyda Chyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Ryngwladol (CEWC Cymru) i weld sut y gallant hwy hefyd gymryd rhan. Roedd yn bleser gan y Pwyllgor weld bod cymaint yn cael ei wneud i helpu pobl ifanc i fod yn rhan o'r drafodaeth.

Cynhaliwyd gwaith i sicrhau bod yr holl dystiolaeth a gasglwyd gan y Confensiwn wedi'u catalogio a'u dadansoddi'n effeithiol, ac roedd gwaith paratoi wrthi'n cael ei wneud ar gyfer y sesiynau casglu tystiolaeth lafar y byddai'r Confensiwn yn eu cynnal yn y flwyddyn newydd.

Trafododd y Pwyllgor y rhaglen o ddigwyddiadau cyhoeddus yr oeddent yn eu cynllunio ar gyfer y Flwyddyn Newydd.  Roeddent yn fodlon iawn ar yr amrywiaeth o ddigwyddiadau a fyddai'n eu cynnal ledled Cymru yn ystod 2009, gan obeithio y byddai llawer o bobl yng Nghymru yn cael eu hannog i ymuno â hwy.  Byddai'r digwyddiad cyntaf yn cael ei gynnal ym Mhort Talbot ar 14 Ionawr.  Byddai mwy o fanylion am yr holl ddigwyddiadau yn cael eu cyhoeddi ar y wefan yn fuan.

Bydd 2009 yn flwyddyn brysur iawn i'r Confensiwn ac roedd Aelodau'r Pwyllgor yn edrych ymlaen at yr holl weithgareddau a oedd wedi'u cynllunio.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau 8 Ionawr 2009.

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.