Skip to content

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 5 Tachwedd 2008

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 5 Tachwedd 2008

Cynhaliwyd pumed cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar y 5ed Tachwedd. Yn anffodus, oherwydd ymrwymiadau eraill, roedd rhai o'r aelodau'n absennol, ond roedd y sesiwn fywiog yn un diddorol i'r deg aelod a oedd yn bresennol.

Rhoddodd Emyr y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am nifer o'r pethau y bu'n eu gwneud ers y cyfarfod diwethaf. Yn ogystal â chyfarfodydd â nifer o randdeiliaid allweddol, gan gynnwys yr Urdd a'r Comisiynydd Plant a Phobl Hyn, bu Emyr mewn nifer o ddigwyddiadau - llawer ohonynt wedi'u trefnu gan Aelodau o'n Pwyllgor. Ar ddiwedd mis Medi aeth Emyr i Gyfarfod Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), a digwyddiad i grwpiau cymunedol a gwirfoddol a gynhaliwyd gan Aelod o'r Pwyllgor, Joan Asby.  Cynhaliwyd y ddau ddigwyddiad hyn yn Hwlffordd.  Ar y 9fed Hydref bu Emyr mewn digwyddiad arall yn arbennig ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol - digwyddiad wedi'i hwyluso y tro hwn a drefnwyd gan Aelod o'n Pwyllgor, Shan Ashton yng Ngaernarfon. Y diwrnod canlynol, siaradodd Emyr ochr yn ochr â Paul Murphy, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y Llywydd, yng nghynhadledd CLlLC yn Llandudno.  Gallwch ddysgu mwy am y digwyddiadau hyn yn yr adran digwyddiadau sydd wedi'u cynnal ar y wefan.

Yn ddiweddarach ym mis Hydref bu Emyr yn annerch cyfarfod Sefydliad y Cyfarwyddwyr yn Abertawe, ac aeth i ddigwyddiad a gynhaliwyd gan Aelod o'n Pwyllgor, Shereen Williams, i arweinwyr y gymuned Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn Abertawe.

Bu'r digwyddiadau hyn i gyd yn gymorth i hysbysu rhanddeiliaid a'r cyhoedd am yr hyn mae Confensiwn Cymru Gyfan yn ei wneud a sut y gallant gymryd rhan.

Yn dilyn eitemau Emyr, cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y gwelliannau a'r addasiadau a wnaed i'r wefan - gan gynnwys gwybodaeth am ein cylch gorchwyl a'r 'galwad am dystiolaeth'. Cytunodd y Pwyllgor hefyd ar ystod o welliannau eraill a fyddai'n cael eu gwneud i'r wefan, gan gynnwys cyflwyno ffurflenni i helpu pobl i anfon gwybodaeth i mewn, mewn pryd ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Yna cafodd y Pwyllgor gyflwyniad diddorol, llawn gwybodaeth ar y setliad datganoli a Deddf Llywodraeth Cymru 2006 gan Thomas Watkin, Prif Gwnsler Deddfwriaethol Cymru, a'i gydweithwyr Hugh Rawlings a Jeff Godfrey o Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Roedd y cyflwyniad yn cwmpasu amrywiaeth o faterion gan gynnwys sut y gwneir deddfau yng Nghymru ar hyn o bryd, a'r opsiynau o ran rhoi mwy o bwerau deddfu i'r Cynulliad yn y dyfodol.  Cafodd aelodau'r pwyllgor gyfle i holi cwestiynau a thrafod sut y gwneir deddfwriaeth ar hyn o bryd, a'r gwahaniaethau rhwng y pwerau deddfu cyfredol a'r pwerau deddfu ehangach posibl i'r Cynulliad.  Mae'r gwahaniaethau hyn, a'u heffaith ar sut y gwneir deddfau yng Nghymru, yn hanfodol i unrhyw asesiad o fanteision ac anfanteision perthynol pwerau deddfu cyfredol y Cynulliad, a'r pwerau deddfu ehangach posibl os ceir pleidlais gadarnhaol mewn refferendwm.

Bu'r Pwyllgor yn trafod y rhaglen o Ddigwyddiadau Cyhoeddus a gyhoeddwyd yn ddiweddar a chytunwyd y byddai o leiaf dri Aelod o'r Pwyllgor yn mynd i bob digwyddiad. Cytunwyd hefyd y byddai cymaint o aelodau â phosibl yn mynd i'r sesiynau Casglu Tystiolaeth.

Roedd y Pwyllgor yn fodlon ar faint roedd wedi'i drafod yn y cyfarfod hwn, ac roedd yn arbennig o ddiolchgar i Thomas a'i gydweithwyr am ei helpu i ddeall manylion y setliad datganoli a Deddf Llywodraeth Cymru. Roeddent yn edrych ymlaen yn arbennig at yr holl ddigwyddiadau sydd i ddod yn y flwyddyn newydd a fyddai'n rhoi'r cyfle iddo fynd allan a chanfod beth yw barn pobl Cymru am y drafodaeth.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Mercher 10 Rhagfyr 2008.

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.