Skip to content

Amcanion

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Amcanion

Diffinir amcanion Confensiwn Cymru Gyfan gan Cylch Gorchwyl â pennwyd gan y Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog a sy'n seiliedig ar argymhellion y Pwyllgor Sefydlu.

Swydd y Pwyllgor Gweithredol yw llywio gwaith y Confensiwn, yn unol â'r Cylch Gorchwyl, gyda'r nod o ysgogi dadl eang a hyddysg ar ddatganoli a phwerau'r Cynulliad.  Yn y pen draw, bydd angen i'r Pwyllgor Gweithredol ddadansoddi barn y cyhoedd yng Nghymru, a fynegir drwy'r ddadl, asesu lefel y gefnogaeth gyhoeddus o blaid rhoi pwerau deddfu sylfaenol i'r Cynulliad, a chyflwyno adroddiad i Lywodraeth Cynulliad Cymru erbyn diwedd 2009.

Mae'r Cylch Gorchwyl llawn fel a ganlyn:

  • Codi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o’r trefniadau presennol ar gyfer llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru a’r darpariaethau yn Rhan 4 Deddf llywodraeth Cymru 2006, a’i goblygiadau yn y dyfodol ar gyfer llywodraethu Cymru.
  • Hwyluso ac ysgogi ymgynghoriad eang, trylwyr a chyfranogol ar bob lefel o gymdeithas Gymreig ar bwnc pwerau deddfu cynradd.
  • Paratoi dadansoddiad o’r safbwyntiau a fynegwyd a’r dystiolaeth a gyflwynwyd drwy’r broses hon.
  • Asesu lefel y gefnogaeth gyhoeddus dros roi pwerau deddfu cynradd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
  • Adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru’n Un ar ei chanfyddiadau, gydag argymhellion sydd yn berthnasol ar gyfer cynnal refferendwm.

Dolenni perthnasol

Yr opsiynau yw naill ai chadw’r pwerau presennol neu symud tuag at bwerau deddfu llawn, ond bydd angen refferendwm ar gyfer hynny.