Skip to content

Sylwadau y cyhoedd

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sylwadau y cyhoedd
Dyma rai sylwadau a wnaed gan bobl ledled Cymru am y Confensiwn a’r trafodaethau.

Dywedwch wrthym beth yw eich barn am ddyfodol datganoli yng Nghymru. Gallwch ddefnyddio nifer o wahanol ffyrdd i rannu eich sylwadau. Ewch i’r pennawd ‘Mynnwch gyfrannu’ i gael rhagor o wybodaeth.

Iago yn Nhrefynwy

Iago yn Nhrefynwy

12/06/09
"Rwy’n credu fod datganoli pwerau yn agosach at y bobl yn beth da."
 
Amanda yn Nhrefynwy

Amanda yn Nhrefynwy

12/06/09
"Ar y cyfan dwi’n meddwl fod y Cynulliad wedi creu haen ddiangen a drud iawn o fiwrocratiaeth"
 
Ellie yn Wrecsam

Ellie yn Wrecsam

05/06/09
"Roedd yn bwysig i mi fynychu'r cyfarfod cyhoeddus fel y gallwn gael eglurhad ar nifer o faterion."
 
Romy yn Nhrefnant

Romy yn Nhrefnant

05/06/09
"Mae'r Cynulliad wedi ei sefydlu ers dros ddeng mlynedd bellach ac rwy'n credu ei bod yn amser i gael refferendwm ac i ni gael pwerau deddfu llawn."
 
Stephen yn Rhyl

Stephen yn Rhyl

05/06/09
"Amser y byddai'n rheitiach iddyn nhw ddefnyddio yn canolbwyntio ar anghenion Cymru yn hytrach na threulio oriau di-ri yn llenwi ffurflenni ar gyfer San Steffan."
 
Tony yn Abercynon

Tony yn Abercynon

05/06/09
"Rwy'n credu'n gryf fod gan y Cynulliad Cenedlaethol y pwerau sydd eu hangen eisoes er mwyn darparu ar gyfer pobl Cymru."
 
David ym Mhentre'r Eglwys

David ym Mhentre'r Eglwys

05/06/09
"Nid ydwyf yn credu fod y modd y mae'r Cynulliad yn gweithredu ar hyn o bryd yn rhoi gwerth da am arian."
 
Ann yn abergele

Ann yn Abergele

05/06/09
"Tydw i ddim yn credu fod y Cynulliad yn barod i gael pwerau deddfu llawn oll ar unwaith a rhaid cofio fod angen cropian cyn cerdded. Mae angen iddynt brofi eu hunain yn gyntaf."
 

Brian yn Nhorfaen

05/05/09
"Mi fyddai’n well gen i aros gyda’r system bresennol o’i chymryd hi gam wrth gam wrth ddeddfu."
 

Alistair yng Ngaherdydd

05/05/09
"Rwy’n hoff o’r Cynulliad ac yn arbennig y Pwyllgor Deisebau sy’n ail-gysylltu pobl gyda’r broses o wneud penderfyniadau"
 
Luke yn Abertawe

Luke yn Abertawe

05/05/09
"Byddai gwella ein heconomi a bywydau pobl yng Nghymru trwy gael pwerau deddfu llawn yn ein gwneud ni yn rhan gryfach o'r D.U."
 
Nicola yng Nghwmbrân

Nicola yng Nghwmbrân

16/04/09
"Dylai’r gwaith o archwilio’r gyfraith yng Nghymru gael ei wneud yma yng Nghymru gan ein Haelodau Cynulliad ni, sy’n gwbl gyfrifol drosom yng Nghymru."
 
Josephine ym Miwmares

Josephine ym Miwmares

16/04/09
"Rwy’n credu mai sefydliad ifanc ydy’r Cynulliad Cenedlaethol o hyd ac nad yw wedi cael digon o amser i brofi ei hun."
 

Rhian yng Nghaerffili

16/04/09
"Dwi am weld y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal refferendwm "
 
Vanessa yn Abertawe

Vanessa yn Abertawe

16/04/09
"Rwy’n credu fod strwythur llywodraeth yng Nghymru yn aneglur iawn."
 
Tim yn Felinheli

Tim yn Felinheli

16/04/09
"Rwy’n hapus i ddal y ddysgl yn wastad ar hyn o bryd."
 
Paul ym Mhontnewydd

Paul ym Mhontnewydd

16/04/09
"Mi ydwi o blaid Prydain Fawr, gyda un corff yn ddeddfu – sef Senedd San Steffan."
 
Dylan yn Llangenfni

Dylan yn Llangefni

16/04/09
"Roedd yn galonogol iawn gweld cynifer o bobl yn mynychu cyfarfod y confensiwn yn Ynys Môn."
 
Amina yn Abertawe

Amina yn Abertawe

16/04/09
"Mae cyflwr ein gwasanaeth iechyd o ddiddordeb mawr i mi."
 
Crispin yn Abergele

Crispin yn Abergele

16/04/09
"Rwyf o blaid y syniad o gael refferendwm."
 
Dewi yn Rhos y Meirch

Dewi yn Rhos y Meirch

16/04/09
"Yn bersonol, fasen i’n hapus i weld pethau yn datblygu yn raddol"
 
Mike yn Llandudno

Mike yn Llandudno

16/04/09
"Dwi eisiau gweld pwer yn cael ei ddatganoli o Gaerdydd i ogledd Cymru."
 
David yn Llandeilo

David yn Llandeilo

16/04/09
"O ran y ddadl o ddatganoli, rwy’n awyddus i gadw pethau fel ag y maent ar hyn o bryd."
 
Hitesh yng Nghaerffili

Hitesh yng Nghaerffili

04/02/09
"Hoffwn weld y Cynulliad Cenedlaethol yn gwneud mwy dros y cymunedau ethnig yng Nghymru, megis hyrwyddo dosbarthiadau ieithoedd ethnig."
 
Rachel yn Aberystwyth

Rachel yn Aberystwyth

04/02/09
"Dwi'n meddwl ei bod hi'n syniad da y bydd Cymru yn cael cyfle i drafod hunan-lywodraeth a datblygu pwerau deddfu."
 
Lee yn Sir Benfro

Lee yn Sir Benfro

04/02/09
"Fi’n gobeithio y medrwn ni fel cenedl gael trafodaeth gall am y materion y mae Confensiwn Cymru Gyfan yn eu codi"
 
Natalie ym Merthyr

Natalie ym Merthyr

04/02/09
"Fi’n credu ei bod yn beth da i gael ein holi am ei barn."
 
Rebecca Evans

Rebecca Evans

04/02/09
"Rwy’n dibynnu ar fy llais ar gyfer fy mywoliaeth ac rwy’n gwybod pa mor bwysig yw cael eich clywed"
 
Rob yn Rhaeadr

Rob yn Rhaeadr

04/02/09
"Fe bleidleisiais i o blaid datganoli yn y refferendwm yn 1997, ac fe fyddwn ni'n gwneud yr un peth eto"
 
Kateko yn Abertawe

Kateko yn Abertawe

04/02/09
"Fi'n credu fod Confensiwn Cymru-gyfan yn syniad gwych"
 
Ben yng Nghaerffili

Ben yng Nghaerffili

04/02/09
Ar y cyfan, mae dylanwad Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn dda, ac mi ydwi o blaid cynnal refferendwm i roi mwy o bŵerau deddfu i'r Cynulliad.
 

Dolenni perthnasol

Yma, gallwch chi weld casgliad o fideos o amryw o ddigwyddiadau cyhoeddus rydyn ni wedi eu cynnal.