Skip to content

Ann yn Abergele

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ann yn Abergele

Ann BeamsonYn ddiweddar mynychodd Ann Beamson o Abergele ddigwyddiad cyhoeddus yn Ninbych ac fe ddaeth yno i leisio ei barn gref am y Cynulliad a pham ei bod yn hapus iddynt barhau i gael pwerau deddfu fesul dipyn, gam wrth gam: 

Roeddwn yn meddwl fod digwyddiad Confensiwn Cymru Gyfan yn dda iawn a chlywais farn amrywiol.  Rwy'n credu fod pobl yn gyndyn o gymryd y meic a dweud eu barn ond pan maent yn mentro gwneud, maent yn cyfleu eu hunain yn dda iawn.

Mae'n credu y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru wneud llawer mwy i'r henoed, yn arbennig y rhai hynny sy'n ddrwg eu hiechyd ac yn byw ar ben eu hunain.

Rydym yn ffodus iawn fod Ysbyty Glan Clwyd o fewn tair milltir i ni yma.  Mae safonau glendid yno wedi gwella'n arw.  Cefais lawdriniaeth fawr yn ddiweddar a chefais fy symud i ran newydd yr ysbyty sydd yn lân iawn.  Mi symudais wedi hynny i ysbyty cymunedol ym Mae Colwyn ble cefais fy nhrin yn wych ac wedi hynny roedd gofalwyr yn dod i'm cartref, oedd eto yn arbennig o dda.

Wedi dweud hynny, gan fy mod yn byw ar ben fy hun gyda chrud y cymalau drwg, tydi hi ddim yn hawdd i mi baratoi bwyd ac mi ydw i'n credu y byddai'n costio £60 yr wythnos i mi gyflogi gofalwr i ddod draw a rhoi cymorth i mi bob dydd.  Mae fel petai pawb yn gadael i ni i fwrw iddi a does neb ar gael i gefnogi'r henoed.  Mi ydw i'n credu y dylem gael mwy o gefnogaeth.  Mae'n rhaid bod 'na bobl mewn sefyllfa ariannol waeth na fi a does yna ddim help ar gael ar ein cyfer.

Nid yw Ann yn teimlo fod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwneud digon yng ngogledd Cymru chwaith:

Dydw i ddim yn meddwl fod y Cynulliad yn talu digon o sylw o'r hanner i ogledd Cymru.  Rydym yn teimlo fod pawb wedi anghofio amdanom ni lawr ym Mae Caerdydd.

Ble mae adeilad Llywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghyffordd Llandudno?  Mae pobl yng ngogledd Cymru yn colli swyddi, mae ffordd yr A470 o'r gogledd i'r de yn warthus ac er bod 'na awyren yn rhedeg o Gaerdydd i'r Fali ar Ynys Môn, mae'r awyren honno yn dod o'r Alban!  Pam fod hynny?

Rwyf hefyd yn credu y dylai heddlu Gogledd Cymru flaenoriaethu eu gwariant.  Roedd ffrind i mi yn gweithio i'r heddlu am flynyddoedd ond yna mi gollodd ei waith gan fod Richard Brunstrom eisiau mwy o geffylau.  Ond pa werth yw ceffylau?  Heddweision yn cerdded y strydoedd ydym ni angen.  Mae angen datrys problemau fel hyn a gweld beth fydd o fudd i'r bobl.

Mae ffermwyr gogledd Cymru yn cael cam hefyd.  Mae ffermydd yng Nghymru yn dal i gael eu poenydio o ganlyniad i drychineb Chernobyl ac mae defaid yng Nghymru yn dal i gael eu heffeithio gan yr ymbelydrau.  Mae'r llywodraeth yn parhau i roi cyfyngiadau ar symudiad a gwerthiant defaid yn Eryri sydd yn cynnwys lefelau uwch na'r hyn sy'n cael ei ganiatáu o ymbelydredd, sy'n golygu fod tlodi a phrinder arian yn parhau i fod yn broblem.

Tydw i ddim yn credu fod y Cynulliad yn barod i gael pwerau deddfu llawn oll ar unwaith a rhaid cofio fod angen cropian cyn cerdded. Mae angen iddynt brofi eu hunain yn gyntaf.

Dolenni perthnasol

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.