Skip to content

Ben yng Nghaerffili

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ben yng Nghaerffili

BenBen Jones, prifathro wedi ymddeol o Gaerffili.

Asgwrn y gynnen i Ben Jones ydi'r wasg - y cyfryngau - a'u triniaeth, neu diffyg sylw i Gymru a materion cyfoes am Gymru. Mae'n teimlo bod y wasg yn anwybyddu digwyddiadau a barn y cyhoedd mewn rhannau o'r Deyrnas Unedig, drwy or-ganoli ar Lundain a Lloegr. Mae o hefyd yn feirniadol o sylw yn y wasg o fewn Cymru. 

Mae Ben, fel prifathro sydd wedi ymddeol, yn cynnig enghraifft o'r byd addysg i gefnogi ei farn. Pan gyhoeddodd Llywodraeth San Steffan bod pob prifathro newydd apwyntiedig yn Lloegr i dderbyn cluniadur, mae'n cofio i Lywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol ddewis gwario'r arian ychwanegol i brynnu offerynnau cerdd i ddisgyblion ysgolion Cymru.

Dywedodd Ben:

Roedd hwn yn fenter gwych gan Llwyodraeth y Cynulliad. Fe dderbyniodd fy hen ysgol, dau ffliwt a thri clarinet. Roedd y disgyblion yn hynod werthfawrogol. Yn anffodus, dim ond ar ddiwedd y cynllun y cafwyd unrhyw sylw yn y wasg - ac ongl negyddol oedd honno. Dewisodd y cyfryngau greu yr argraff bod y Cynulliad yn cael gwared o hen drefn draddodiadol o sicrhau offerynnau i blant ysgol. Dim felly oedd hi o gwbl. Fe ddylai'r cyfryngau wedi canolbwyntio ar y gwrthdaro rhwng cluniaduron i athrawon yn Lloegr ac offerynnau cerddorol i blant ysgolion Cymru.

Pwnc arall yr ydw i'n teimlo'n gry amdano ydi'r hawl i brynnu tai cyngor. Rwyf ar ddeall bod y Cynulliad yn frwd o blaid rhoi yr hawl i gynghorau lleol benderfynu ar y mater wedi iddynt ystryried ffactorau lleol megis y galw am lety rentadwy. Dwi yn eu cefnogi gant y cant. Pan gyflwynodd Llywodraeth Thatcher b?erau i werthu tai cyngor, mi oeddwn i, fel cynghorydd Plaid Cymru, yn erbyn y polisi. Wrth gwrs bod rhaid gwerthu rhai - tai oedd yn profi yn ddrud i'w cynnal. Ond yn gyffredinol polisi gwael oedd un Thatcher. Yn hanesyddol, mae tua deg y cant o dai cyngor yn dod yn wag bob blwyddyn - yn rhydd i'w hail osod i denantiaid newydd. Roedd y trosiant naturiol yma yn golygu bod y rhestr am dai yn cael ei gadw i lefel derbyniol. Bellach, mi ydan ni yn talu'r pris am y fath bolisi gwael gyda lefelau digartref uchel oherwydd prinder tai cyngor.

Mae nifer o fentrau'r Cynulliad wedi bod o gymorth i mi yn bersonnol - cwtogi rhestr aros am driniaeth mewn ysbyty, mynediad am ddim i Amgueddfeydd Cymru, tocynnau bws am ddim a cherdiau tren i'r henoed. Ar y cyfan, mae dylanwad Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn dda, ac mi ydwi o blaid cynnal refferendwm i roi mwy o bŵerau deddfu i'r Cynulliad.

Dolenni perthnasol

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.