Skip to content

Stephen yn Rhyl

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Stephen yn Rhyl

Stephen Marlor Mae gan Stephen Marlor ddiddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth ac fe safodd fel ymgeisydd Plaid Cymru yn etholiad y cyngor lleol diwethaf.  Mynychodd y ddawns amser te yn Ninbych ym mis Ebrill ac ar hyn o bryd mae allan o waith.

Yn ôl Stephen:

Teimlaf i mi ddysgu llawer yn y digwyddiad cyhoeddus yn Ninbych ac rwyf yn argyhoeddedig mai'n unig ffordd ymlaen yw i'r Cynulliad Cenedlaethol gael mwy o bwerau deddfu oll ar unwaith.  Mae'n system bresennol, gyda San Steffan yn gorfod arwyddo pob deddf newydd ddaw o'r Cynulliad, yn fiwrocrataidd ac yn cymryd gormod o amser.  Amser y byddai'n rheitiach iddyn nhw ddefnyddio yn canolbwyntio ar anghenion Cymru yn hytrach na threulio oriau di-ri yn llenwi ffurflenni ar gyfer San Steffan.  Byddai angen i'r ddau d? fod yn gytûn, a dyw un ohonynt ddim hyd yn oed wedi ei ethol yn ddemocrataidd.

Rwy'n credu fod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi bod yn ddemocrataidd iawn hyd yma ac rwyf yn hapus gydag amryw o'u polisïau.  Rwy'n credu fod y gwaith sydd wedi ei wneud gan y Gweinidog Addysg, yn arbennig felly, wedi bod yn rhagorol.  Mae dwy ysgol uwchradd leol wedi bod yn llwyddiannus iawn yn dilyn mesurau arbennig gan Estyn.  Gan fod fy mhartner yn dysgu, rwy'n gwybod fod y cynllun o leihau maint dosbarthiadau disgyblion i 30 wedi ei dderbyn gyda breichiau agored, a'r disgyblion yn elwa o ganlyniad uniongyrchol i hyn.

O ran iechyd, mae'n newyddion da fod Llywodraeth y Cynulliad yn buddsoddi mewn ysbyty newydd yn Glan Clwyd.  Bydd o fudd enfawr wrth godi safonau iechyd a glendid, gan leihau'r achosion o afiechyd MRSA.  Bydd hefyd yn darparu cyfleoedd cyflogaeth newydd yng ngogledd ddwyrain Cymru.

.

Dolenni perthnasol

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.