Skip to content

Tystiolaeth

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Tystiolaeth

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009. Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth gyfrannu i’r drafodaeth. Rydyn ni nawr yn y broses o ysgrifennu’r adroddiad, ond yn y cyfamser mae croeso i chi gael golwg ar yr holl dystiolaeth rydyn ni wedi ei gasglu ers mis Tachwedd 2008.

Mae Confensiwn Cymru Gyfan yn casglu barn pobl Cymru am bwerau cyfredol y Cynulliad, a beth y gallai pwerau deddfu pellach ei olygu.

Rydym yn casglu tystiolaeth mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys drwy'r canlynol:

  • Tystiolaeth ysgrifenedig ffurfiol yn seiliedig ar gwestiynau'r ymgynghoriad; 
  • E-bost;
  • Ein ffurflenni ar-lein; 
  • Tystiolaeth lafar a gasglwyd drwy sesiynau ffurfiol a'n digwyddiadau cyhoeddus.

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.

Rydyn ni'n ddiolchgar i bawb sydd wedi cyflwyno tystiolaeth. Ar y 21/08/09 rydym ni wedi derbyn 592 o gyfraniadau.

Nodwch y bydd y Confensiwn yn cyhoeddi'r holl dystiolaeth a dderbyniwyd ar ffurf copi caled, e-bost a ffurflenni ar-lein ar yr amod nad yw'n ddifrïol, sarhaus neu y tu allan i Gylch Gorchwyl y Confensiwn.  Bydd y Confensiwn hefyd yn cyhoeddi trawsgrifiadau gair am air o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar fydd i'w cynnal.  Caiff y dystiolaeth ond ei chyhoeddi yn yr iaith y'i cafwyd neu y'i rhoddwyd.