Skip to content

Ugain Maes Polisi

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ugain Maes Polisi

Gall y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd, sy’n cynnwys 60 o Aelodau etholedig y Cynulliad, lunio peth deddfwriaeth yn yr un modd ag y gall y Senedd yn Llundain.

Fodd bynnag, tra bod deddfwriaeth y Senedd yn gallu bod yn gymwys ledled y DU ac yn bellgyrhaeddol, mae pwerau deddfu’r Cynulliad Cenedlaethol yn gyfyngedig: maent yn benodol i Gymru, a chaiff y Cynulliad y pwerau yn raddol, gam wrth gam drwy broses o gytuno â Senedd y DU.

Mae rhai meysydd lle na all y Cynulliad ofyn am bwerau deddfu - dim ond yn yr 20 o feysydd polisi wedi’u diffinio a’u nodi yn Neddf 2006 y gall ofyn am bwerau.

Rhag ofn eich bod yn pendroni... y 20 o feysydd polisi yw:

 • Amaethyddiaeth, pysgodfeydd, coedwigaeth a datblygu gwledig
 • Henebion ac adeiladau hanesyddol
 • Diwylliant
 • Datblygu economaidd
 • Addysg a hyfforddiant
 • Yr amgylchedd
 • Y gwasanaethau tân ac achub a hyrwyddo diogelwch tân
 • Bwyd
 • Iechyd a gwasanaethau iechyd
 • Priffyrdd a thrafnidiaeth
 • Tai
 • Llywodraeth leol
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Gweinyddiaeth Gyhoeddus
 • Lles Cymdeithasol
 • Chwaraeon a hamdden
 • Twristiaeth
 • Cynllunio gwlad a thref
 • Dŵr ac amddiffyn rhag llifogydd
 • Yr iaith Gymraeg