Skip to content

Y pwerau deddfu presennol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Y pwerau deddfu presennol

Caiff pwerau deddfu presennol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad) eu pennu yn Rhan 3 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  Daeth y rhain i rym yn dilyn etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol ym mis Mai 2007. 

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru bwerau i basio deddfau a elwir yn Fesurau'r Cynulliad.  Dim ond mewn meysydd polisi penodol a elwir yn Faterion y caiff Mesurau eu pasio.  Mae'r Materion wedi'u rhestru yn Atodlen 5 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, o dan ddisgrifiadau ar gyfer meysydd polisi eang a elwir yn feysydd.

Gellir ychwanegu Materion eraill at Atodlen 5, cyn belled â'u bod yn ymwneud ag un o'r meysydd polisi datganoledig sydd wedi'u pennu yn yr atodlen.  Gallant gael eu hychwanegu naill ai drwy:

  • eu cynnwys yn un o Ddeddfau Seneddol y DU, neu
  • drwy Orchymyn yn y Cyfrin Gyngor (a elwir yn Orchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (LCO)).

Pa ffordd bynnag a ddefnyddir, dim ond gyda chaniatâd Senedd y DU y gellir ychwanegu Materion newydd at Atodlen 5.  Golyga hyn y bydd y meysydd polisi y mae'r Cynulliad yn gallu pasio deddfau yn eu cylch yn cael eu hychwanegu'n raddol at Atodlen 5, fesul achos, trwy gytundeb y Senedd.

Gallwch weld cyfarwyddyd pellach ar bwerau presennol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru)