Skip to content

Adroddiad Ymchwil Gymdeithasol a Chrynodeb Gweithredol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Adroddiad Ymchwil Gymdeithasol a Chrynodeb Gweithredol

Comisiynodd Confensiwn Cymru Gyfan asiantaeth ymchwil annibynnol, GfK NOP, i gynnal ymchwil a helpodd i ategu ei waith.

Prif nod yr ymchwil oedd rhoi tystiolaeth am farn pobl ar bwerau deddfu'r Cynulliad i lywio argymhellion Confensiwn Cymru Gyfan, ac felly i helpu i lywio gwaith cyfathrebu'r Confensiwn.

Cynhaliwyd yr ymchwil dros ddau gam, rhwng mis Tachwedd 2008 a mis Gorffennaf 2009, gan ddefnyddio grwpiau trafod i ystryied materion yn fanwl, ac arolygon ffôn i roi gwybodaeth ystadegol.

Mae'r adroddiad terfynol, sy'n dod â chanfyddiadau dau gam yr ymchwil ynghyd, bellach ar gael. Mae'n rhoi gwybodaeth ystadegol a manwl am ymwybyddiaeth y cyhoedd am bwerau deddfu presennol y Cynulliad, barn y cyhoedd ar y ffordd y caiff Cymru ei llywodraethu ar hyn o bryd, a'u barn ar gynigion i gael pwerau deddfu ychwanegol yn y dyfodol.

Datgelodd canlyniadau ail gam ein hymchwil y canlynol:

  • Nododd 72% o bobl yn ein harolwg fod yn well ganddynt y setliad presennol neu rywfaint yn rhagor o ddatganoli.
  • Pan ofynnwyd sut y byddent yn pleidleisio mewn refferendwm ar ragor o bwerau, byddai 47% yn pleidleisio dros symud i Ran 4, gyda 37% yn pleidleisio yn erbyn.

I ddarllen yr adroddiad llawn lawrlwythwch y ddogfen isod.

Dolenni perthnasol

Cyflwynwyd yr adroddiad i ganfyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus Confensiwn Cymru Gyfan i'r Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog ar 18fed Tachwedd 2009.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.