Skip to content

Dewis un o Gynghorwyr Sir Gaerfyrddin yn aelod o Gonfensiwn Cymru Gyfan

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Dewis un o Gynghorwyr Sir Gaerfyrddin yn aelod o Gonfensiwn Cymru Gyfan

Dewiswyd un o Gynghorwyr Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan yn y ddadl bwysig ymysg y cyhoedd yng Nghymru ar sut y dylid deddfu yng Nghymru.

Mae Meryl Gravell yn cynrychioli adran etholiadol Trimsaran, Cydweli ac mae'n Gadeirydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin. Bu'n arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin ers 1999 ac fe'i hetholwyd yn Llywydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Mae'n gyn-Ynad Heddwch ac yn Gadeirydd Fforwm Pentref Trimsaran, a gwobrwywyd ei chyflawniadau yn ei chymuned ei hun yn 1997 pan gafodd ei henwi yn Ferch y Flwyddyn yn y Gymuned yng Nghymru. Cafodd gydnabyddiaeth bellach yn 1999 pan ddyfarnwyd anrhydedd MBE iddi, ac yn ddiweddarach OBE.

Mae Meryl yn un o 16 o aelodau Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan. Penodwyd Syr Emyr Jones Parry, brodor o Sir Gaerfyrddin, yn Gadeirydd.

Mae sefydlu'r Confensiwn yn un o ymrwymiadau Cymru'n Un Llywodraeth y Cynulliad, a bydd y corff yn ystyried barn y cyhoedd yng Nghymru ar roi pwerau deddfu pellach i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Fel Cadeirydd Partneriaeth Sir Gaerfyrddin, achubodd Meryl ar y cyfle i wahodd cyd-aelod o Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan i annerch Fforwm Blynyddol Partneriaeth Sir Gaerfyrddin ar 11 Medi. Roedd Sally Hyman o Bort Talbot yn awyddus i ledaenu'r neges am yr angen am ddadl yng Nghymru ar ddatganoli a phwerau deddfu ar gyfer y Cynulliad.

Dywedodd Meryl Gravell:

Drwy'r broses o godi ymwybyddiaeth, dylem ddechrau deall mwy am bryderon a chwestiynau pobl ynghylch y setliad datganoli. Yna dylem fod yn gallu defnyddio'r wybodaeth honno i'n helpu i ysgogi dadl ar bwerau'r Cynulliad, ac a ddylid cynyddu'r pwerau hynny ai peidio. Rydym yn rhagweld y bydd y ddadl ar ei hanterth rhwng mis Ionawr a mis Awst y flwyddyn nesaf, gyda rhaglen lawn o gyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau casglu tystiolaeth yn y cyfnod hwnnw.