Skip to content

Rydym yn agosáu at gam olaf y ddadl ar ddatganoli....amser dechrau trydar!

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Rydym yn agosáu at gam olaf y ddadl ar ddatganoli....amser dechrau trydar!

Wrth i Gonfensiwn Cymru Gyfan nodi blwyddyn ers cynnal cyfarfod cyntaf ei Bwyllgor Gweithredol, mae hefyd wedi cychwyn paratoi at ddiwedd y drafodaeth ar ddatganoli.

Dyna pam yr hoffai'r Confensiwn glywed ganddo chi cyn 21 Awst pr'un ai y dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru gael mwy o bwerau deddfu ai peidio. 

Bydd y Confensiwn yn dod a'u hymgynghoriad cyhoeddus i ben yn swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Bala, dydd Gwener 7fed o Awst ond bydd posibl gadael unrhyw sylwadau munud olaf ar y wefan tan 21ain Awst.  

Er bod y Confensiwn wedi gorffen eu taith o ddigwyddiadau cyhoeddus ledled Cymru, gyda'r digwyddiad olaf yn cael ei gynnal yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar y 25ain o Fehefin, mae yna amryw o ffyrdd y gallwch chi gyfrannu o hyd, gan gynnwys trwy'r safle Twitter ar-lein.

Yn trydar ar Twitter ar ran Confensiwn Cymru Gyfan bydd aelod mwyaf newydd y Pwyllgor Gweithredol, Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr, Urdd Gobaith Cymru.  Bydd yn defnyddio'r gwasanaeth hwn ar y rhyngrwyd i anfon y wybodaeth ddiweddaraf i gadw cysylltiad byw gyda'r cyhoedd a darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y Confensiwn.

Yn ei neges gyntaf ar y safle, a hithau newydd fod yn ei chyfarfod cyntaf fel aelod o'r pwyllgor gweithredol, ysgrifennodd Efa, "Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan - diddorol, dwys a dadleuol.  Bydd rhaid i mi fod yn arbenigwraig gyfansoddiadol erbyn y cyfarfod nesaf!"

Mae gan Gonfensiwn Cymru Gyfan dudalen hefyd ar wefan Weplyfr (Facebook) gyda dros 700 o aelodau.  Mae'r grŵp, sefydlwyd yn arbennig er mwyn targedu cynulleidfa iau a chyfathrebu gyda hwy mewn iaith a fformat sy'n gyfarwydd iddynt, yn rhoi cyfle i'r aelodau leisio eu barn yn y drafodaeth ar ddatganoli.  Mae byrddau trafod a waliau neges yn rhan o'u bywyd bob dydd, ac yn galluogi iddynt gyfathrebu mewn ffordd gyflym a rhydd gyda'i gilydd.

Yn ôl y Parchedig Aled Edwards, a sefydlodd grŵp y Confensiwn ar Weplyfr, "Mae Confensiwn Cymru Gyfan eisiau trafod gyda phob math o bobl ym mhob rhan o Gymru.  Mae Weplyfr yn ffordd wych o wneud hyn." 

Bydd Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan yn cael adroddiad llawn o'r holl gyfraniadau a adawyd ar Twitter, Weplyfr a'r fforwm drafod ar-lein, cyn pennu eu casgliad a'u hargymhellion terfynol.

Dylai unrhyw un sy'n dymuno lleisio eu barn yn swyddogol ar gyfer adroddiad terfynol y Confensiwn wneud hynny trwy gyswllt "Dweud eich Dweud" ar wefan Confensiwn Cymru Gyfan.  Gall y rhai sy'n well ganddynt ddefnyddio ffyrdd mwy traddodiadol ffonio swyddfa'r Confensiwn ar 029 2089 8187 neu ysgrifennu at Confensiwn Cymru Gyfan d/o Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd CF99 1NA.

Ychwanega Efa, "Does dim ots sut ydych chi'n cysylltu â ni, beth sy'n bwysig ydy eich bod yn cofio gwneud hynny cyn y 21ain Awst.. Rydym yn agosáu at gam olaf y ddadl ar ddatganoli!"

Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.