Skip to content

Eich cyfle olaf! Confensiwn Cymru Gyfan yn cynnal eu trafodaeth gyhoeddus olaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Eich cyfle olaf! Confensiwn Cymru Gyfan yn cynnal eu trafodaeth gyhoeddus olaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Yn dilyn 23 o ddigwyddiadau ymgynghori ledled Cymru, gyda bron i 2,000 o bobl wedi mynychu, bydd Confensiwn Cymru Gyfan yn rhoi’r cyfle olaf i’r cyhoedd leisio eu barn yn swyddogol yn eu trafodaeth p’un ag y dylai’r Cynulliad Cenedlaethol gael mwy o bwerau deddfu ym Mhabell Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala, dydd Gwener 7fed o Awst, 2 – 3pm.

Bydd y digwyddiad Hawl i Holi yn cael ei gadeirio gan Syr Emyr Jones Parry, a bydd aelodau Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan, sef Aled Edwards a John Jones yn ymuno ag ef.  Mae’r drafodaeth ar ddatganoli, ac a ddylai’r Cynulliad Cenedlaethol gael mwy o bwerau deddfu, yn prysur ddod i ben.  Er bod y digwyddiad hwn yn cloi'r trafodaethau cyhoeddus, sydd wedi bod yn nodweddiadol o’r ymgynghoriad, mae’r Confensiwn yn awyddus i dderbyn eich sylwadau wedi hynny ar eu gwefan cyn dydd Gwener, 21 Awst.

Yn ôl Syr Emyr Jones Parry:

Yn sicr, mae’r amser wedi hedfan ers i Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan gyfarfod am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2008.  Mae’r elfen ymgynghori cyhoeddus o’n gwaith yn tynnu at ei therfyn bellach, ond mae dipyn o ffordd i fynd gennym ni o hyd yn y Confensiwn.  Rydym nawr angen casglu a choladu'r holl dystiolaeth yr ydym wedi ei dderbyn dros y saith mis diwethaf a chyflwyno’r canlyniadau yn yr adroddiad terfynol i’r Cynulliad cyn diwedd y flwyddyn.

Mae digwyddiadau cyhoeddus wedi bod wrth graidd ein rhaglen waith ac mae’r digwyddiad hwn yn yr Eisteddfod Genedlaethol, prif ddigwyddiad diwylliannol Cymru, yn le teilwng i ni ddod â’n taith o Gymru i ben.  Rydym wedi cynnal sioeau teithio yng nghanol ein trefi, digwyddiadau hawl i holi a dyddiau i’r teulu yn ein canolfannau cymunedol, gan drafod materion gyda phobl nad oedd, yn aml, wedi cymryd rhan mewn trafodaethau gwleidyddol cyn hynny.

Mae’r dadleuon wedi bod yn gryf ar y naill ochr ac rwy’n cymryd y bydd yr un peth yn wir yn y digwyddiad olaf yn yr Eisteddfod.  Yn sicr mae rhai materion sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad wedi cael effaith ar y drafodaeth, yn bennaf y sgandal yn ymwneud â chostau Aelodau Seneddol, ac wedi arwain at ddiffyg ffydd yng ngwleidyddion San Steffan, a Bae Caerdydd i raddau.

Fodd bynnag, mae ein gorchwyl ni yn glir.  Cawsom y dasg o gychwyn y drafodaeth ar fwy o bwerau deddfu yn y dyfodol yng Nghymru gan roi cyfle i bobl Cymru ddweud eu barn.  Nid oedd yn dasg hawdd, ond teimlwn i ni wneud ein gorau i’w chyflawni.  Mae gennym wefan ryngweithiol, grŵp bywiog ar Facebook a dilynwyr Twitter.  Hyd yn hyn, rydym wedi derbyn tystiolaeth swyddogol gan dros 400 o sefydliadau, ysgolion, gwleidyddion a’r cyhoedd.  

Felly beth sydd nesaf i’r Confensiwn?  Bydd ein hymgynghoriad yn dod i ben ar yr 21ain o Awst.  Wedi hynny byddwn yn canolbwyntio ar ysgrifennu a chytuno ar yr adroddiad i’w gyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Tachwedd.  Mae’r drafodaeth ar ddatganoli yn prysur dynnu at ei therfyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio eich hawl democrataidd i ddweud eich dweud cyn ei bod yn rhy hwyr.

Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.