Skip to content

Y Confensiwn yn profi’n boblogaidd ar Facebook

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Y Confensiwn yn profi’n boblogaidd ar Facebook

Mae grwp Confensiwn Cymru Gyfan ar Weplyfr (Facebook), y wefan gymdeithasol, wedi croesawu eu 500fed aelod.

  Mae'r grwp, sydd wedi ei sefydlu yn benodol i dargedu cynulleidfa iau ac i siarad gyda hwy mewn ffordd a iaith y maent yn gyfarwydd â hi, yn rhoi cyfle i bobl leisio eu barn am y drafodaeth o ddatganoli a'r cwestiwn o gael mwy o bwerau deddfu i Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Mae'r wal drafod yn rhan annatod o'r safle, ac yn galluogi pobl i gyfathrebu yn gyflym ac yn rhwydd gyda'i gilydd.  

Eglura sylfaenydd grwp y Confensiwn ar Weplyfr, Parchedig Aled Edwards:

Mae Confensiwn Cymru Gyfan yn awyddus i siarad gyda phobl o bob haen o'r gymdeithas ac o bob rhan o Gymru.  Mae Weplyfr yn ffordd wych o wneud hyn.  Mae'n rhoi cyfle i ni gyfathrebu yn uniongyrchol gyda phobl, yn arbennig o'r genhedlaeth iau, sy'n debyg o fod yn fwy cyfarwydd gyda defnyddio gwefannau cymdeithasol.  Mae cyfle i bobl leisio eu barn neu gadael sylwadau ar y wefan fel y gall pawb eu darllen ac ymateb iddynt.

Trwy ein tudalen ar Weplyfr, rydym yn edrych ar faterion sydd o bwys i'r bobl ac yn cynnal trafodaeth ar sut y gallai mwy o bwerau deddfu effeithio ar y materion hynny - neu beidio.  Grantiau myfyrwyr a ffermio oedd ein pynciau trafod cychwynnol, ond ymysg pynciau llosg eraill roedd y gwasanaeth iechyd a rhwydweithiau trafnidiaeth yng Nghymru.  Nid ydym yn canolbwyntio ar wleidyddiaeth fel y cyfryw, ond yn hytrach at faterion sydd yn effeithio ar fywydau pobl.
 
Mae defnyddio Weplyfr fel hyn yn ffordd arbennig o dda i gyfathrebu ac i annog trafodaeth.  Bydd Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan yn derbyn adroddiad llawn o gynnwys y trafodaethau cyn dod i'w gasgliadau a'i argymhellion terfynol.  Dylai unrhyw un sydd eisiau fod yn rhan swyddogol o'r ymgynghoriad ddefnyddio'r ffurflen "Dweud eich dweud" ar wefan Confenswin Cymru Gyfan.

Gall unrhyw un â mynediad i'r we ymuno â'n grwp Weplyfr.  Ewch i facebook.com a rhoi Confensiwn Cymru Gyfan yn y blwch chwilio.  Fe fyddwn yn eich derbyn fel ffrind ac fe fyddwch o ganlyniad yn cael cyfle i siarad â ni.  Rydym eisiau clywed eich barn ar sut mae Cymru yn cael ei reoli heddiw a'ch barn ar beth ddylai ddigwydd yn y dyfodol.  A ddylai'r Cynulliad Cenedlaethol gael mwy o bwerau deddfu neu a oes ganddynt fwy na digon ar hyn o bryd?  Ydy'r Cynulliad wedi gwneud gwahaniaeth i'ch bywyd chi neu a'i dim ond siop siarad ydy hi heb unrhyw ddylanwad?  Dywedwch wrthym ni beth ydych chi'n ei feddwl a byddwch yn rhan o Gonfensiwn Cymru Gyfan.

Nid Weplyfr yw'r unig ffordd y gall pobl leisio eu barn ar y drafodaeth o ddatganoli.  Mae fforwm ar-lein yn weithredol ar y wefan, ar gael ar dde'r tudalen hon, neu os ydy'n well gennych chi ddefnyddio ffordd fwy traddodiadol gallwch ffonio swyddfa'r Confensiwn ar 029 2089 8187, ysgrifennu at Gonfensiwn Cymru Gyfan d/o Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd CF99 1NA neu fynychu un o'r cyfarfodydd cyhoeddus sy'n digwydd ledled Cymru.  

Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.