Skip to content

Glan Afan yn rhagori mewn cystadleuaeth y Confensiwn

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Glan Afan yn rhagori mewn cystadleuaeth y Confensiwn

Mae ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi dod yn ail mewn cystadleuaeth Confensiwn Cymru Gyfan, y corff sy’n gyfrifol am weld beth yw barn pobl Cymru am fwy o bwerau deddfu o San Steffan.

Fe fydd tystysgrifau yn cael eu cyflwyno i Ysgol Gyfun Glan Afan ym Mhort Talbot ar ddydd Gwener 16eg o Hydref i gydnabod ei llwyddiant. Sally Hyman, aelod o Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan fydd yn gwneud y cyflwyniad ac mae Sally wedi ymweld â'r ysgol o'r blaen yn ysbrydoli nhw i gymryd rhan yn y fenter.

Yr her gan y Confensiwn oedd cymryd rhan yn y ddadl ar ddatganoli ac i ddweud wrth Gadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, Syr Emyr Jones Parry, pa fath o ddyfodol mae'r ysgol, ei disgyblion, ffrindiau a chymuned eisiau ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Roedd y fframwaith yn agored i ddisgyblion ddehongli'r mater yn greadigol a gyda dychymyg. Y beirniaid oedd Syr Emyr ac aelod o'r Pwyllgor Gweithredol, Efa Gruffudd Jones, prif weithredwr Urdd Gobaith Cymru, mudiad ieuenctid mwyaf Cymru.

Gellir gweld cofnod yr ysgol ar wefan y Confensiwn www.confensiwncymrugyfan.org ac mae'r farn a fynegwyd yn cael ei ystyried wrth i'r Confensiwn ysgrifennu ei adroddiad ffurfiol ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru, fydd yn barod ym mis Tachwedd.

Dywedodd Sally Hyman, aelod o Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan:

 "Llongyfarchiadau i ddisgyblion Glan Afan ar eu cofnod gwych ac am gymryd yr amser i roi barn eu disgyblion, athrawon a'r gymuned ysgol ehangach ar y ddadl ar ddatganoli. Maen nhw wedi cynhyrchu prosiect cynhwysfawr a chyson gyda dadl dda sy'n amlygu'r ymdrech a'r gwaith caled mae nhw wedi rho ii mewn yn y prosiect. Mae'n galonogol iawn gweld pobl ifanc yn cymryd rhan weithredol mewn gwleidyddiaeth ac yn gallu ymchwilio i mewn i bwnc cymhleth mewn ffordd aeddfed a rhesymegol. Wedi'r cyfan, mae gwleidyddiaeth yn effeithio bywydau pawb ac mae'n dda gwybod bod y disgyblion yma yn credu yn gryf ynddo a dyfodol ein gwlad."

Ychwanegodd Mrs S Handley, pennaeth Ysgol Gyfun Glan Afan:

 "Rwy'n bles iawn fod y disgyblion wedi gwneud yn dda yn y gystadleuaeth. Hoffwn dalu teyrnged i'w gwaith caled a'u ymroddiad yn cyflawni'r prosiect ag ymchwil da ac am gynnwys gymaint o bobl o'r gymuned ysgol ehangach yn yr arolwg. Tra bod y prosiect wedi codi ymwybyddiaeth y plant o ddatganoli a gwleidyddiaeth yng Nghymru yn gyffredinol, mae hefyd rhoi cyfle iddyn nhw wella eu siarad cyhoeddus a'u sgiliau cyfrifiadurol wedi iddynt ddewis cyflwyno'r prosiect i'r ysgol drwy gyflwyniad 'power point' yn ystod un o'r gwasanaethau bore. Tipyn o gamp!"

Dywedodd Luke Jenkins, cynrychiolydd o Gyngor Ysgol Glan Afan, oedd yn gyfrifol am y prosiect:

 "Roedd cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn waith caled ond yn llawer o hwyl. Fe wnaethom arolwg o farn disgyblion, athrawon, staff a phobl leol am y Cynulliad Cenedlaethol. Roedd hi'n ddiddorol gweld beth roedd pobl yn meddwl. Y casgliad oedd bod 59% o 578 o bobl gafodd eu cwestiynu o blaid mwy o bwerau deddfu i gyd ar unwaith yn yr 20 o feysydd datganoledig. Fe fydd hi'n ddiddorol gweld beth fydd adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan yn dweud, pan gaiff ei gyhoeddi ym mis Tachwedd."

Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.