Skip to content

Cyhoeddi aelodau Confensiwn Cymru Gyfan

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyhoeddi aelodau Confensiwn Cymru Gyfan

Heddiw, cyhoeddodd Rhodri Morgan, y Prif Weinidog, ac Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog, enwau aelodau Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan.

Meddai'r Prif Weinidog:

“Rydym wedi bod yn chwilio am groestoriad o fywyd yng Nghymru a phobl a all gael syniad o farn pobl gyffredin Cymru. Rwy'n credu ein bod wedi taro'r cydbwysedd cywir," .

“Rwy'n hyderus, gyda chadeiryddiaeth fedrus Syr Emyr Jones Parry, y bydd y pwyllgor yn asio fel grwp, yn mynd i bob rhan o Gymru ac yn holi'r cwestiynau pwysig ynghylch refferendwm a'r hyn y mae angen i bobl gyffredin Cymru ei wybod am y materion allweddol.”

Meddai'r Dirprwy Brif Weinidog: 

“Rwy'n falch iawn ein bod wedi llwyddo i ddod o hyd i bobl o safon uchel o bob cwr o Gymru i wasanaethu ar y Confensiwn.

“Mae gan y bobl hyn waith hanfodol i'w wneud o ran creu treftadaeth ledled y wlad ar lywodraethu yn ein gwlad yn y dyfodol. Byddant yn asesu faint o gefnogaeth sy'n bodoli i ddatganoli pwerau deddfu i'r Cynulliad Cenedlaethol yn unol ag ymrwymiad y Llywodraeth hon yng nghytundeb Cymru'n Un. Rwy'n edrych ymlaen at glywed eu casgliadau flwyddyn nesaf."

Un o ymrwymiadau Llywodraeth y Cynulliad yn Cymru'n Un oedd sefydlu Confensiwn Cymru Gyfan.

Mae partneriaid y glymblaid wedi ymrwymo i ymgyrch i ennill refferendwm wedi iddo gael ei alw o dan delerau Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

Mae 16 aelod ar y Pwyllgor Gweithredol, ynghyd â'r Cadeirydd, sef Syr Emyr Jones Parry, cyn Lysgennad Prydain i'r Cenhedloedd Unedig. Mae'r aelodau fel a ganlyn:

  • Penodwyd pedwar aelod o'r cyhoedd drwy broses cystadleuaeth agored.
  • Penodwyd wyth aelod  drwy enwebiadau a gafwyd gan fudiadau allweddol yng Nghymru.
  • Penodwyd pedwar aelod gan y prif bleidiau gwleidyddol.

Penodwyd drwy gystadleuaeth agored

Joan Asby o Arberth, Sir Benfro: Mae gan Joan 30 mlynedd o brofiad o gefnogi cyfraniad y gymuned mewn adfywio lleol. Hi yw Prif Swyddog PLANED, (Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro er Menter a Datblygu). Mae wedi gwasanaethu Partneriaeth Wledig Cymru Llywodraeth y Cynulliad, y Cyd-weithgor Mentrau Cymdeithasol a Grwp Rhanddeiliaid 2020. Roedd yn un o sylfaenwyr ac yn Gadeirydd Bloomfield House, Arberth, ei chanolfan gymunedol leol, ac yn Gadeirydd Fforwm Gwledig Cymru. 

Nicholas Bennett o Gaerdydd: Cafodd Nick ei eni yn Llanelwy, ei fagu ar Ynys Môn a'i addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae'n aelod o Banel Cynghori OFCOM yng Nghymru, yn aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg ac yn aelod o Glas Cymru. Penodwyd Nick yn Brif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Cymru yn 2006 ac mae wedi bod yn gyfarwyddwr gweithredol wrth sefydlu ymgynghoriaeth datblygu economaidd ac asiantaeth materion cyhoeddus. Yn ddiweddar, dilynodd Nick "Arloesi mewn Llywodraeth", sef rhaglen Addysg Weithredol JFK ym Mhrifysgol Harvard.

Sally Hyman o Faglan, Port Talbot: Sally yw cyn Bennaeth Ysgol Gyfun Bedwellte. Mae bellach wedi ymddeol ac yn Gadeirydd RSPCA Cymru a chanolfan anifeiliaid Llys Nini. Mae hi hefyd yn ymwneud â mentrau cymunedol gwirfoddol, gan gynnwys y Geidiau, ac mae'n gweithio gyda grwpiau ac elusennau eraill gan gynnwys Cyswllt Amgylchedd Cymru ac Ymddiriedolaeth Shaw.

Shereen Williams o Gasnewydd: Ymfudodd Shereen i Gymru yn ddiweddar ac mae'n rhan o'r amrywiaeth yng nghymunedau Cymru. Fel Cyfarwyddwr Cyngor Mudiadau Sector Gwirfoddol Lleiafrifoedd Ethnig Cymru, mae'n gweithio gydag amryw grwpiau ffydd a hil ac mae'n cefnogi cymunedau Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol. Shereen yn gwneud ymchwil ar gymunedau anabl yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mudiadau

Y Fforwm Ffydd: Mae Aled Edwards wedi bod yn gweithio yn yr Eglwys ers 1979.  Caiff ei gyflogi fel Prif Swyddog Gweithredol CYTUN ar hyn o bryd a bydd yn cael ei dderbyn i Orsedd y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd eleni. Mae'n aelod o Fforwm Ffydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn Cadeirydd Alltudion ar Waith (elusen ffoaduriaid) ac yn aelod o Bwyllgor Cydraddoldebau Cymru a'r Comisiwn Hawliau Dynol.  Cafodd ei eni yn Nhrawsfynydd a'i addysgu ym Mlaenau Ffestiniog. Mae bellach yn byw ym Mhontypridd.

Y Ddraig Ffynci: Mae Laura Hayes yn aelod o'r Ddraig Ffynci, gan gynrychioli Cyngor Ieuenctid Rhondda Cynon Taf. Mae Laura wedi cwblhau ei harholiadau Safon Uwch ac mae'n gobeithio mynd i'r brifysgol flwyddyn nesaf. Mae wedi bod wrthi'n ennill Gwobr Arian Dug Caeredin ac yn gweithio fel cynghorydd ysgol, gan ennill tystysgrif Rhwydwaith y Coleg Agored mewn Cyfathrebu a Gwrando Effeithiol. Mae'n byw yng Ngilfach Goch.

CBI Cymru. Harry Ludgate yw cynrychiolydd CBI Cymru a chaiff ei gyflogi ar hyn o bryd fel ymgynghorydd gan y Dow Corning Corporation. Mae wedi gweithio i'r sefydliad ers nifer o flynyddoedd fel Pennaeth Gwybodaeth a'r Is-lywydd Corfforaethol, ac mae ganddo ddealltwriaeth estynedig o fusnes byd-eang. Mae'n byw yn y Barri.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru: John R Jones yw Prif Swyddog presennol Medrwn Môn, sef Cyngor Gwirfoddol Ynys Môn. Cafodd ei addysgu ar Ynys Môn ac yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth, gan weithio i gwmni cyfreithwyr yng Nghaerdydd am gyfnod byr cyn dychwelyd i Ynys Môn. Mae wedi gweithio yn y sector gwirfoddol ers dros 25 mlynedd. Cymraeg yw iaith gyntaf John ac mae wedi ymrwymo i ddatblygu cymunedau dwyieithog.

TUC Cymru: Cafodd Paul O’Shea ei eni a'i fagu yn Nhredegar. Yna symudodd i Fanceinion i astudio Gwleidyddiaeth a Gwyddorau Cymdeithasol yn y brifysgol. Mae wedi gweithio i Unsain ers 1980 ac ef yw Ysgrifennydd presennol Cymru.  Mae Paul hefyd wedi bod yn Aelod o Fwrdd Cyngor Dysgu a Sgiliau Gwlad yr Haf, yn Gyfarwyddwr anweithredol y Cyngor Hyfforddiant a Menter ac yn aelod o bwyllgor gweithredol gwreiddiol Cymru Yfory, y grwp a sefydlwyd gan Archesgob Cymru i ymgyrchu ynghylch adroddiad Comisiwn Richard. Mae'n byw yn Llaneirwg, Caerdydd.

Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru: Shân Ashton yw Cyfarwyddwr Astudiaethau Uwchraddedig mewn Dysgu Gydol Oes presennol Prifysgol Bangor. Ei phrif ddiddordebau ymchwil yw menywod, gwaith a menter, datblygu ac adfywio gwledig a chymunedol, a menywod mewn gwleidyddiaeth. Mae ganddi ymrwymiad i ddyfodol cefn gwlad a chymunedau, a chydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae Shân yn ddwyieithog ac yn byw yng Nghapel Curig yn y Gogledd.

Clybiau Ffermwyr Ifanc: Graddiodd Rhodri Evans o Aberystwyth gyda gradd mewn amaethyddiaeth ac mae bellach yn ffermwr amser llawn. Mae'n aelod o Fwrdd Rheoli Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru a Chenedlaethol, a chafodd ei benodi yn ddiweddar yn gyfarwyddwr anweithredol Hybu Cig Cymru. Mae Rhodri yn Gynghorydd Cymunedol ac mae'n byw yn Nhregaron, Ceredigion.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Bydd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sedd ar y Pwyllgor Gweithredol hefyd, a chaiff enwebiad ei gyhoeddi maes o law.

Enwebeion y pleidiau

Llafur: Mae Alex Aldridge wedi bod yn aelod o Gyngor Sir y Fflint ers 1995, gan gynrychioli ward Coleshill y Fflint. Ef oedd arweinydd y Cyngor rhwng 1999 a 2006. Gwasanaethodd Gyngor Sir Clwyd o 1991 ymlaen, ac mae hefyd yn aelod o Gyngor Tref y Fflint. Mae hefyd yn gyn arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Roedd yn arfer gweithio i Corus yn Shotton, ac roedd yn gyn gadeirydd Gwasanaeth Tân Clwyd a'i olynydd, Awdurdod Tân Gogledd Cymru.

Plaid Cymru: Marc Phillips yw Pennaeth BBC Plant mewn Angen yng Nghymru.  Mae ganddo hen hanes o weithio yn y sector gwirfoddol ac yn ei dro, bu'n Brif Weithredwr ar Tenovus, yn Gyfarwyddwr ar Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Dyfed ac yn Drefnydd yr Urdd ym Morgannwg Ganol. Marc Phillips oedd Cadeirydd Plaid Cymru rhwng 1996 a 2000. Mae'n aelod presennol o Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Y Ceidwadwyr: Paul Valerio. Roedd Mr Valerio, a anwyd ym 1940, hefyd yn rhan o Gomisiwn Richard. Ef oedd Arglwydd Faer cyntaf Abertawe ym 1982, ac yn aelod Ceidwadol o Gyngor y Ddinas rhwng 1968 ac 1996. Hefyd gwasanaethodd fel arweinydd grwp y Ceidwadwyr. Mae'n gyn Ddirprwy Gadeirydd Plaid Geidwadol Cymru, ac ef oedd Ymgeisydd y Ceidwadwyr yng Ngorllewin Abertawe yn etholiadau'r Cynulliad ym 1999. Mae'n byw yn Reynoldston, y Gwyr.

Y Democratiaid Rhyddfrydol: Rob Humphreys yw Cyfarwyddwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru. Yn y gorffennol, mae wedi bod yn Gyfarwyddwyr Cymru ar y Sefydliad Cenedlaethol dros Addysg Barhaus i Oedolion, ac yn ddarlithydd addysg oedolion ym Mhrifysgol Abertawe. Cafodd ei benodi i'r cyntaf a'r ail o Adolygiadau Rees ar gymorth a chyllid myfyrwyr mewn addysg uwch, ac yna cafodd ei benodi i Adolygiad Graham ar gyllid addysg uwch rhan amser. Mae'n gyn Lywydd a Chadeirydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Cafodd ei eni a'i fagu yn Sir Drefaldwyn ac mae bellach yn byw yn Abertawe.

Notes for Editors

The first meeting of the All-Wales Convention Executive Committee is scheduled to take place in Cardiff on Monday, July 14. Further details will be issued in due course.

For further information and interview requests, please contact Nia Jones at the All-Wales Convention press office on 029 2089 8686 or Alan Morris at the Welsh Assembly Government on 029 2082 1870.