Skip to content

Barn wahanol ar ddatganoli? Bro Morgannwg a Blaenau Gwent

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Barn wahanol ar ddatganoli? Bro Morgannwg a Blaenau Gwent

Mae digwyddiadau'r Confensiwn yn cael eu cynnal dros yr wythnosau nesaf mewn dwy ran gyferbyniol o Gymru - ardaloedd a bleidleisiodd yn wahanol yn y refferendwm ar ddatganoli ddegawd yn ôl.

Fydden nhw ddim yn gallu bod yn fwy gwahanol.  Bro Morgannwg a Blaenau Gwent.  Dwy sir yn ne ddwyrain Cymru, ond ar ddau begwn – yn gymdeithasol, daearyddol a gwleidyddol.  Bydd tîm Confensiwn Cymru Gyfan, y sefydliad a grëwyd er mwyn casglu barn pobl o ran rhoi mwy o bwerau deddfu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ymweld â’r ddwy sir yn fuan.

Dros ddeng mlynedd yn ôl, yn refferendwm 1997, pleidleisiodd Blaenau Gwent o blaid datganoli (56.1 y cant), tra’r oedd y ganran uchaf o bobl yn erbyn datganoli ym Mro Morgannwg (64.5 y cant).  Nawr, ddegawd yn ddiweddarach, sialens Confensiwn Cymru Gyfan fydd asesu beth yw’r farn erbyn hyn o ran rhoi mwy o bwerau deddfu i’r Cynulliad Cenedlaethol.

Dydd Mercher, 10 Mehefin rhwng 2pm-4pm, bydd sesiwn grŵp trafod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Gymunedol Parc Fictoria yn Y Barri, pan fydd cyfle i bobl i gael dweud eu dweud am ddatganoli. Y diwrnod canlynol, sef dydd Iau 11 Mehefin rhwng 6:30pm - 8:30pm, bydd Confensiwn Cymru Gyfan yn cynnal grŵp trafod arall yn Sefydliad Llanhiledd, ger Abertyleri.  Mae croeso i bawb i’r digwyddiadau hyn, gyda mynediad yn rhad ac am ddim.

Nid tasg hawdd fydd crisialu barn y cyhoedd, fydd wedi ei gasglu o bob cwr o Gymru yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus.  Bydd clamp o dasg yn wynebu cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, Syr Emyr Jones Parry, a’i bwyllgor gweithredol wrth geisio adlewyrchu barn pobl Cymru yn gywir.  Mae Syr Emyr yn ddiplomydd profiadol, ac yntau wedi bod yn Gynrychiolydd Parhaol y D.U. ar Gyngor Gogledd yr Iwerydd, ac yn Gynrychiolydd Parhaol y D.U. ar bwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd wedi hynny am bedair blynedd, felly mae’n argoeli’n dda.  Ond bydd hon yn dipyn o sialens iddo ef hyd yn oed, er ei fod yn hen law arni.

Yn ôl Syr Emyr:

Rwyf yn mwynhau clywed barn pobl o bob rhan o Gymru yn fawr iawn.  Dyna oedd fy mwriad ac mae’r croeso yr ydw i a’r tîm wedi ei dderbyn mewn gwahanol ardaloedd wedi bod yn galonogol iawn.  Ond mae llawer mwy o waith i’w wneud wrth reswm.  Mae gwleidyddiaeth yn berthnasol i bob un ohonom, os ydy hynny yn plesio neu beidio.  Mae’n effeithio ar ein bywyd bob dydd ac rwyf eisiau i bobl sylweddoli fod yr hyn maent yn eu ddweud yn dylanwadu ar beth sy’n digwydd yng Nghymru.

Rwy’n edrych ymlaen at ymweld â Bro Morgannwg a Blaenau Gwent, ac o gofio agwedd gwahanol y ddwy sir tuag at ddatganoli, rwy’n rhagweld y bydd y ddau gyfarfod yn wahanol iawn.  Ddegawd yn ddiweddarach, bydd yn ddiddorol cael gwybod beth mae trigolion lleol yn ei feddwl am ddatganoli ac os yw wedi bod yn beth da neu ddrwg iddyn nhw.

Yn ôl y Cynghorydd Gordon Kemp, arweinydd Cyngor Bro Morgannwg:

Er fod y bobl sy’n gweithio o fewn llywodraeth leol yn ymwybodol o ddylanwad y Cynulliad Cenedlaethol ar ein bywydau dyddiol, dwi ddim yn credu fod aelodau cyffredin o’r cyhoedd yn argyhoeddedig o’i rôl.  Am y rheswm hwn dwi ddim yn siŵr os y bydd cynnal refferendwn ar gael mwy o bwerau i’r Cynulliad yn ennyn llawer o ddiddordeb nac ychwaith y bydd y nifer fydd yn troi allan i bleidleisio hyd yn oed cymaint â’r nifer a bleidleisiodd yn 1997.  Fodd bynnag hoffwn annog cyngymaint o bobl â phosib i fynychu’r cyfarfodydd cyhoeddus, fel yr un sy’n digwydd at 10fed Mehefin ac i bleidleisio mewn refferendwm, beth bynnag yw’ch safbwynt - dim pleidlais, dim llais, dyna’r gwirionedd.

Dyweddodd dirprwy arweinydd Blaenau Gwent, y Cynghorydd John Mason:

Hoffwn annog pobl Blaenau Gwent i fanteisio ar y cyfle hwn i gael dweud eu dweud am y Cynulliad Cenedlaethol a sut y gall y Cynulliad helpu i wella eu bywydau pob dydd gyda mwy o gyllideb a gwariant.

Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.