Skip to content

Digwyddiad Cyhoeddus Ceredigion - 4 Mawrth 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Cyhoeddus Ceredigion - 4 Mawrth 2009

Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf i gynnal ei ail ddigwyddiad 'Hawl i Holi'.

Dyddiad y Digwyddiad: 04/03/2009

Y gynulleidfa yn gwrando ar cyflwyniad yn ystod digwyddiad CeredigionCroesawodd Prif Lyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol, Andrew Green, dros 70 o bobl i amgylchedd clyd y 'Drwm' - prif theatr y llyfrgell.

Cymerodd pedwar panelwr ran yn y drafodaeth a gadeiriwyd gan y newyddiadurwr a'r cyflwynydd lleol, Catrin Beard.

Ymhlith aelodau'r panel roedd y Cynghorydd Keith Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion; Ben Hallett, Llywydd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth; a Tegwen Morris, Trefnydd Cenedlaethol Merched y Wawr.

Roedd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd y Confensiwn hefyd ar y panel, a bu'n rhoi trosolwg o nodau'r Confensiwn, a phwerau deddfu cyfredol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Yn ystod y digwyddiad, gwahoddwyd pob un a oedd yn bresennol i holi cwestiynau i aelodau'r panel, a hefyd i gael cyfle i ymateb i'r cwestiynau.  Nid oedd prinder cwestiynau gan y gynulleidfa, a arweiniodd at drafodaeth fywiog.

Cafodd pawb a oedd yn bresennol hefyd badiau pleidleisio rhyngweithiol i gofnodi eu hymatebion i gwestiynau allweddol.  Dangosodd canlyniadau pleidlais y grŵp y canlynol:

  • dywedodd 98 y cant o'r rhai a oedd yn bresennol y byddent yn pleidleisio pe bai refferendwm yn cael ei gynnal ar bwerau deddfu.  
  • Nododd dros 80 y cant o'r rhai a oedd yn bresennol yn y digwyddiad eu bod o blaid rhoi'r pwerau deddfu i'r Cynulliad Cenedlaethol i gyd ar unwaith, yn hytrach na chadw'r sefyllfa bresennol gyda'r Cynulliad Cenedlaethol yn cael mwy o bwerau gam wrth gam gyda chytundeb Senedd y DU.

Bu'r tîm o staff ac Aelodau o Bwyllgor Gweithredol y Confensiwn yn sgwrsio â gwesteion dros baned o de yn dilyn y digwyddiad.

Hwn oedd y seithfed digwyddiad mewn cyfres o 22 o gyfarfodydd cyhoeddus i'w cynnal ledled Cymru i geisio ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghymru.

Os hoffech chi ddarllen adroddiad mwy manwl o’r digwyddiad yma, cliciwch ar yr atodiad sydd ar waelod y tudalen o dan 'Lawrlwytho Dogfen'.

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.