Skip to content

Sesiwn Holi ac Ateb, Eisteddfod Genedlaethol, Caerdydd - Digwyddiadau Cyhoeddus - 8 Awst 2008

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sesiwn Holi ac Ateb, Eisteddfod Genedlaethol, Caerdydd - Digwyddiadau Cyhoeddus - 8 Awst 2008

Roedd stondin Cynulliad Cenedlaethol Cymru dan ei sang ar gyfer sesiwn holi ac ateb yn yr Eisteddfod yng Nghaerdydd. Dim ond lle i sefyll oedd yn y cefn!

Dyddiad y Digwyddiad: 08/08/2008

Eisteddfod GenedlaetholCafwyd trafodaeth ddifyr rhwng Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd y Confensiwn, ynghyd â dau aelod o'r Pwyllgor Gweithredol, Nick Bennett ac Aled Edwards, â'r gynulleidfa yn ystod y sesiwn hon.

Yn dilyn anerchiad cychwynnol gan y Cadeirydd, roedd y cwestiynau a gwmpaswyd yn cynnwys: pa mor eang fyddai'r ddadl? Sut fyddai'r cyhoedd yng Nghymru yn cael eu hannog i ymgysylltu? Pa mor fawr yw'r gyllideb? A phryd bydd y Confensiwn yn cyflwyno adroddiad?

Mae'r atebion i rai o'r cwestiynau hyn yn syml - fel maint y gyllideb (£500, 000 bob blwyddyn) a phryd fbydd pwyllgor gweithredol y Confensiwn yn cyflwyno adroddiad (erbyn diwedd 2009). Mae'r atebion i gwestiynau eraill yn fwy cymhleth ac nid yw'r holl atebion gennym eto o reidrwydd - yn wir, bydd angen mewnbwn y cyhoedd yng Nghymru i'n helpu i ateb rhai o'r cwestiynau hynny, megis y ffordd orau i ni gysylltu â phobl Cymru ac ymgynghori â hwy. Mae angen i ni hefyd wrando ar eich barn am ba mor eang ddylai'r ddadl fynd - y materion y mae angen i ni eu cwmpasu i sicrhau ei bod yn ddadl fywiog a thrwyadl.

Yn ystod mis Medi, bydd y pwyllgor gweithredol yn gweithredu ar ddigwyddiad yr Eisteddfod drwy gytuno ar flaenraglen waith ddrafft. Rhwng nawr a'r Nadolig, bydd y pwyllgor yn edrych am gyfleoedd i godi ymwybyddiaeth o waith y Confensiwn, ac yn arbennig i godi ymwybyddiaeth o setliad datganoli Cymru a helpu i wella dealltwriaeth pobl ohono. Gwnawn ein gorau i gynnwys eich barn o ran sut yr hoffech dderbyn gwybodaeth am waith y Confensiwn - gallwch gysylltu â ni ar info.convention@wales.gsi.gov.uk i roi eich barn i ni.

Drwy'r broses o godi ymwybyddiaeth, dylem ddechrau deall mwy am bryderon a chwestiynau pobl o ran y setliad datganoli. Yna dylem fod yn gallu defnyddio'r wybodaeth honno i'n helpu i ysgogi dadl ar bwerau'r Cynulliad, ac a ddylid cynyddu'r pwerau hynny ai peidio. Rydym yn rhagweld y bydd y ddadl ar ei hanterth rhwng mis Ionawr a mis Awst y flwyddyn nesaf, gyda rhaglen lawn o gyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau casglu tystiolaeth yn y cyfnod hwnnw.

Ewch i dudalennau newyddion y wefan hon i gael y diweddaraf ar waith y Confensiwn, ac edrychwch o dan "digwyddiadau" am fanylion cyfarfodydd a sesiynau sydd i ddod - dylai manylion am y flaenraglen waith ddrafft fod yno erbyn diwedd mis Medi.