Skip to content

Digwyddiad Cyhoeddus Sir y Fflint - 22 Ebrill 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Cyhoeddus Sir y Fflint - 22 Ebrill 2009

Aeth Confensiwn Cymru Gyfan yn ôl i’r ysgol ddydd Mercher 22 Ebrill gan ymweld ag Ysgol Bryn Coch yn yr Wyddgrug ar gyfer ei chweched achlysur yn arddull y rhaglen ‘Question Time’.

Dyddiad y Digwyddiad: 22/04/2009

Trigolion Sir y Flint yn y digwyddiad Cwestiwn ac AtebCadeiriwyd yr achlysur gan y cyflwynydd teledu, Arfon Haines Davies, ac roedd mwy na 70 o bobl yn bresennol.

Gwahoddwyd pawb a oedd yn bresennol i holi cwestiynau i banel a oedd yno i helpu i hwyluso ac ysgogi’r drafodaeth.

Ymhlith aelodau’r panel roedd dau Aelod Cynulliad Rhanbarthol dros Ogledd Cymru, Janet Ryder a Mark Isherwood; Jeremy Salisbury, Cadeirydd Pwyllgor Gogledd Cymru’r CBi; a’r Cynghorydd Tony Sharps o Gyngor Sir y Fflint.

Hefyd ar y panel roedd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd y Confensiwn, a oedd yn gallu cyflwyno darlun cyffredinol o amcanion y Confensiwn a’r pwerau sydd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd i ddeddfwriaethu.

Yn ystod yr achlysur, gwahoddwyd pawb a oedd yn bresennol i holi cwestiynau i aelodau’r panel a rhannu eu sylwadau am ddatganoli.  Cafwyd cymysgedd amrywiol o gwestiynau a sylwadau gan y gynulleidfa, gan arwain at drafodaeth dda.

Hefyd, derbyniodd y rhai a oedd yn bresennol offer pleidleisio rhyngweithiol i gofnodi eu hymatebion i gwestiynau allweddol, gan roi cyfle i bawb yn y gynulleidfa leisio eu barn am y materion dan drafodaeth.

Datblygodd addysgu pobl ieuainc am y Cynulliad a’i gyfraniad at wneud penderfyniadau i fod yn elfen allweddol o’r drafodaeth:

  • dywedodd 92 y cant o’r rhai a oedd yn bresennol y dylid sicrhau mwy o addysg i wneud pobl ieuainc yn fwy ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd yn y Cynulliad.
  • cytunai 56 y cant o’r gynulleidfa y dylid gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Er bod y mwyafrif yn cytuno bod angen addysgu pobl ieuainc yn well am y Cynulliad, roedd y gynulleidfa’n rhanedig ynghylch pa un ai oedd diffyg gwybodaeth am y Cynulliad Cenedlaethol yn gyffredinol.

  • dywedodd 50 y cant o’r bobl bod diffyg gwybodaeth, ond roedd 44 y cant yn anghytuno â hyn.

Cafwyd trafodaeth hefyd ynghylch y modd y mae’r Cynulliad yn cyfathrebu ei weithgareddau a rôl y cyfryngau.

  • honodd 72 y cant o’r gynulleidfa eu bod yn gwylio BBC Wales ac ITV Wales yn rheolaidd a dywedodd 28 y cant nad oeddent yn gwneud hynny.

Pan holwyd y gynulleidfa ynghylch sut y byddai’n pleidleisio pe cynhelid refferendwm:

  • dywedodd 97 y cant o’r rhai a oedd yn bresennol y byddent yn pleidleisio pe cynhelid refferendwm dros bwerau deddfwriaethu.
  • O blith y rhain, dywedodd 57 y cant eu bod o blaid rhoi i’r Cynulliad bwerau deddfwriaethu i gyd ar unwaith tra dywedodd 43 y cant y byddent yn pleidleisio i gadw’r sefyllfa bresennol o ennill pwerau gan wrth gam, gyda chytundeb Senedd y DG.

Yn dilyn yr achlysur, parhaodd y tîm o staff ac Aelodau Pwyllgor Gweithredol y Confensiwn i drafod gyda’r gwahoddedigion dros de a choffi.

Yr achlysur hwn oedd y pymthegfed mewn cyfres o 22 o gyfarfodydd cyhoeddus i’w cynnal ledled Cymru, gan geisio cynnwys y cyhoedd yng Nghymru.

Cynhelir achlysur nesaf Confensiwn Cymru Gyfan ar ffurf ‘Question Time’ yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy ddydd Iau 14 Mai.

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.