Skip to content

Digwyddiad Cyhoeddus Powys - 24 Mawrth 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Cyhoeddus Powys - 24 Mawrth 2009

Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ymweld â The Monty Club yn y Drenewydd, Powys ar 24 Mawrth i gynnal pedwerydd digwyddiad tebyg i 'Hawl i Holi'.

Dyddiad y Digwyddiad: 24/03/2009

Y gynulleidfa at digwyddiad PowysCadeiriwyd y digwyddiad gan y cyflwynydd teledu poblogaidd, Arfon Haines Davies, ac roedd 45 o bobl yn bresennol.

Gwahoddwyd y rhai a oedd yn bresennol i holi cwestiynau i banel, a oedd yno i helpu i hwyluso'r drafodaeth.

Ymhlith aelodau'r panel roedd Gwynfor Thomas o'r Clybiau Fermwyr Ifanc, Philip Freeman o Fforwm Celfydyddau Powys a Glyn Davies.

Roedd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd y Confensiwn hefyd ar y panel, a bu'n rhoi trosolwg o nodau'r Confensiwn, a phwerau deddfu cyfredol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Roedd Gary Wright o Glybiau Ffermwyr Ifanc Trefaldwyn yno i groesawu'r drafodaeth i'r Drenewydd.

Yn ystod y digwyddiad, gwahoddwyd pob un a oedd yn bresennol i holi cwestiynau i aelodau'r panel, a hefyd i gael cyfle i ymateb i'r cwestiynau.  Fel mewn digwyddiadau Hawl i Holi blaenorol, nid oedd prinder cwestiynau gan y gynulleidfa, a arweiniodd at drafodaeth fywiog.

Cafodd aelodau'r gynulleidfa badiau pleidleisio rhyngweithiol hefyd i gofnodi eu hymatebion i gwestiynau allweddol, a defnyddiwyd y rhain drwy'r digwyddiad cyfan, gan roi cyfle i bawb leisio'u barn ar y materion a drafodwyd. 

Roedd rhan o'r drafodaeth yn ymwneud â sut y gwasanaethwyd Canolbarth Cymru gan y Cynulliad Cenedlaethol dros y 10 mlynedd ddiwethaf.  Pan ofynnwyd i'r gynulleidfa bleidleisio, nododd 60 y cant nad oedd y Cynulliad wedi gofalu am y Canolbarth cystal ag y gallai.

Cafwyd trafodaeth dda am refferenwm ar ragor o bwerau. Dangosodd canlyniadau pleidlais y grwp y byddai 89 y cant o'r rhai a oedd yn bresennol yn pleidleisio os byddai refferendwm ar bwerau deddfu.  Gofynnwyd i'r gynulleidfa hefyd beth fyddai ei dewis pe bai'n pleidleisio mewn refferendwm: nododd 56 y cant o'r rhai a oedd yn bresennol yn y digwyddiad eu bod o blaid rhoi pwerau deddfu i'r Cynulliad Cenedlaethol i gyd ar unwaith, tra byddai 44% yn pleidleisio i gadw'r sefyllfa bresennol gyda'r Cynulliad Cenedlaethol yn cael mwy o bwerau gam wrth gam gyda chytundeb Senedd y DU.

Yn dilyn y digwyddiad, bu'r tîm o staff ac Aelodau o Bwyllgor Gweithredol y Confensiwn yn sgwrsio â'r gwesteion dros baned o de.

Hwn oedd y deuddegfed digwyddiad mewn cyfres o 23 o ddigwyddiadau cyhoeddus a gynhelir ledled Cymru i geisio cynnwys y cyhoedd yng Nghymru yn y drafodaeth.

Cynhelir y digwyddiad 'Hawl i Holi' nesaf yng Nghanolfan Chwaraeon Stadiwm Cwmbrân, Tor-faen ar 1 Ebrill.

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.