Skip to content

Sioe Frenhinol Cymru - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol – Gorffennaf 20, 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sioe Frenhinol Cymru - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol – Gorffennaf 20, 2009

Ymateb cymysg i fwy o bwerau deddfu yn y Sioe Frenhinol

Dyddiad y Digwyddiad: 27/07/2009

Sir Emyr am Frenhinol CymruTra bod aelodau'r gymuned amaethyddol ac undebau ffermio Cymru yn gyffredinol wedi croesawu datganoli, ymateb llawer mwy cymysg gafwyd yngl?n â rhoi mwy o bwerau deddfu i'r Cynulliad Cenedlaethol gan ymwelwyr â stondin Sefydliad y Merched ar faes y sioe'r wythnos diwethaf.  Pleidleisiodd tua 100 o bobl ar Gwestiwn y Dydd Sefydliad y Merched, sef 'A ddylai'r Cynulliad Cenedlaethol gael mwy o Bwerau Deddfu Oll ar Unwaith?'.  Roedd y canlyniadau yn eithaf cytbwys, o blaid ac yn erbyn, a byddant yn cael eu hystyried ynghyd â'r dystiolaeth a roddwyd gan Undebau Ffermio Cymru.     

Gan gefnogi safbwynt NFU Cymru Wales ar ddatganoli, dywedodd eu Llywydd, Dai Davies, "Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi llwyddo i adnabod amgylchiadau a dyheadau penodol y diwydiant ffermio yng Nghymru wrth ffurfio eu polisi ffermio."

Ychwanegodd Gareth Vaughan, Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, "Mae datganoli wedi bod yn gam pwysig ymlaen yng Nghymru gan ei fod wedi caniatáu i bolisïau gael eu datblygu mewn ffordd sydd yn adlewyrchu pwysigrwydd ffermio a chymunedau gwledig ein gwlad yn well.  Er nad ydym bob amser yn cytuno gyda pholisïau gaiff eu rhoi ar waith gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, mae barn UAC yn cael ei glywed ers datganoli, a pholisïau yn cael eu haddasu er gwell o ganlyniad."

Yn ôl Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, fu'n ymweld â'r Sioe Frenhinol yr wythnos diwethaf, "Mae'r diwydiant ffermio yng Nghymru wedi croesawu datganoli yng Nghymru fwy nag unrhyw sector fusnes arall, a gan ei bod yn glir i bawb ble mae'r pwerau yn ymwneud ag amaethyddiaeth, mae'r broses o drafod polisi rhwng diwydiant a'r llywodraeth lawer mwy effeithiol.  Fodd bynnag, yr her fydd i'r diwydiant a Llywodraeth Cynulliad Cymru gynnal y berthynas hon fel y bydd amgylchiadau yn newid a'r broses o ddatganoli yn mynd rhagddi.

"Mae'r dystiolaeth sydd wedi ei darparu i ni yng Nghonfensiwn Cymru Gyfan gan y diwydiant Ffermio wedi bod yn ddefnyddiol.  Tra bod amrywiaeth barn, mae'n amlwg fod y diwydiant yn croesawu datganoli yn gyffredinol ac wedi bod yn gweithio yn ddiwyd gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru.  Mae'n amlwg i mi, fel y bydd y broses o lywodraethu Cymru yn mynd rhagddi, y dylid cymryd barn y sector hon i ystyriaeth yn llawn er mwyn i amaethyddiaeth Cymru barhau i lwyddo.

"Rwyf hefyd yn croesawu canlyniadau'r arolwg a gynhaliwyd gan Sefydliad y Merched a hoffwn ddiolch iddynt am gynnwys pwnc mor gyfoes ar eu stondin.  Mae cyflwyno gwleidyddiaeth i fywyd bob dydd wedi bod yn her yr wyf wedi ei gosod i mi fy hun yn y drafodaeth ar ddatganoli - byddwn wrth fy modd yn gweld mwy o bobl yn cymryd diddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn y Senedd ac yn San Steffan.  Gwleidyddiaeth, wedi'r cyfan, sydd yn siapio ein bywyd o ddydd i ddydd."