Skip to content

Syr Emyr yn ymweld ag Ysgolion Uwchradd Caerfyrddin - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 5ed Mawrth 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Syr Emyr yn ymweld ag Ysgolion Uwchradd Caerfyrddin - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 5ed Mawrth 2009

Agorwyd gatiau'r ysgol i groesawu Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan.

Dyddiad y Digwyddiad: 05/03/2009

Logos ysgolion â ymwelwyd gan Syr EmyrYmwelodd Syr Emyr Jones Parry â dwy ysgol yng Nghaerfyrddin ar 5ed Mawrth i ganfod barn pobl ifanc Cymru ar eu system ddeddfu.

Daeth bron i 50 o fyfyrwyr o flynyddoedd 12 a 13 o Ysgol Bro Myrddin ac Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth i wrando ar yr araith, gyda llawer ohonynt yn astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Safon Uwch.

Eglurodd Syr Emyr waith Confensiwn Cymru Gyfan, sut mae'r system wleidyddol a deddfu yn gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd, a'r dewisiadau ar gyfer datganoli rhagor o bwerau i Gymru o San Steffan. Gwnaeth Syr Emyr hefyd amlinellu ei rôl fel Llysgennad y DU i'r Cenhedloedd Unedig, gan egluro pam fod gwleidyddiaeth yn bwysig.

Ar ôl gwrando ar ddwy ochr y ddadl roedd y myfyrwyr yn awyddus i roi eu barn. Ymhlith y cwestiynau a ofynnwyd roedd:

  • Beth fyddai rôl aelodau etholedig o Gymru yn San Steffan pe bai gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ragor o bwerau deddfu?
  • Beth allai'r Cynulliad ei wneud gyda rhagor o bwerau deddfu?
  • A allai Cymru fforddio bod yn annibynnol?
  • A fyddai pethau'n newid yng Nghymru pe datganolid rhagor o bwerau deddfu?
  • Pe bai Cymru'n dod yn annibynnol ar y DU, beth fyddai'n digwydd i Feto'r DU yn y Cenhedloedd Unedig?
  • Ditment y Llys Troseddol Rhyngwladol ar Arlywydd Bashir o Darfur
  • Uchafbwyntiau personol gyrfa Syr Emyr
  • Beth yw diben trosglwyddo rhagor o bwerau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyda chymaint o bwerau bellach ym Mrwsel ac nid San Steffan?
  • Beth fu'r manteision i'r Alban o gael rhagor o bwerau deddfu?
  • Beth fyddai'r effaith ar Loegr pe symudai Cymru'n agosach at anibynniaeth?

Hoffai Confensiwn Cymru Gyfan ddiolch i'r holl fyfyrwyr ac athrawon o'r ysgolion hyn am eu cyfraniadau gwerthfawr.

Os hoffech rannu eich barn gyda ni yna gallwch wneud hynny drwy fynd i adran 'Mynnwch Gyfrannu' y wefan neu drwy ddod i siarad â ni yn un o'n digwyddiadau. Am restr lawn o'n holl ddigwyddiadau ewch i'r dudalen 'digwyddiadau i ddod'. 

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.