Skip to content

Digwyddiad Cyhoeddus Abertawe - 10 Mawrth 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Cyhoeddus Abertawe - 10 Mawrth 2009

Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ymweld â Theatr y Grand yn Abertawe ar 10 Mawrth i gynnal trydydd digwyddiad tebyg i 'Hawl i Holi'.

Dyddiad y Digwyddiad: 10/03/2009

Cyflwyniad yn cael ei rhoi yn ystod digwyddiad AbertaweCadeiriodd Mai Davies, y newyddiadurwraig a'r cyflwynydd Abertawe y digwyddiad a fynychwyd gan 85 o bobl.

Gwahoddwyd y rhai a oedd yn bresennol i holi cwestiwn i banel o bedwar, a oedd yno i helpu i hwyluso'r drafodaeth.

Roedd aelodau'r panel yn cynnwys:

  • y Barnwr Dosbarth, Ray Singh CBE;
  • Dr Gwyn Parry, darlithydd mewn rhyfel a hanes ym Mhrifysgol Abertawe; ac
  • Arweinydd Dinas a Sir Abertawe, Chris Holley.

Roedd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd y Confensiwn hefyd ar y panel, a bu'n rhoi trosolwg o nodau'r Confensiwn, a phwerau deddfu cyfredol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Estynodd Mrs Vivienne Sugar cyn-aelodo Gomisiwn Richard, Dirprwy Ganghellor Prifysgol Abertawe a Chynghorydd Cymreig presennol Ymddiriedolaeth Joseph Rowntree groeso i bawb a oedd yn bresennol i'r drafodaeth.

Yn ystod y digwyddiad, gwahoddwyd pob un a oedd yn bresennol i holi cwestiynau i aelodau'r panel, a hefyd i gael cyfle i ymateb i'r cwestiynau.  Fel mewn digwyddiadau Hawl i Holi blaenorol, nid oedd prinder cwestiynau gan y gynulleidfa, a arweiniodd at drafodaeth fywiog.

Cafodd pawb a oedd yn bresennol hefyd badiau pleidleisio rhyngweithiol i gofnodi eu hymatebion i gwestiynau allweddol.  Dangosodd canlyniadau pleidlais y grŵp y byddai 98 y cant o'r rhai a oedd yn bresennol yn pleidleisio os byddai refferendwm ar bwerau deddfu. 

Nododd dros 80 y cant o'r rhai a oedd yn bresennol yn y digwyddiad eu bod o blaid rhoi'r pwerau deddfu i'r Cynulliad Cenedlaethol i gyd ar unwaith, yn hytrach na chadw'r sefyllfa bresennol gyda'r Cynulliad Cenedlaethol yn cael mwy o bwerau gam wrth gam gyda chytundeb Senedd y DU.

Roedd trafodaethau am gyfrifoldebau'r Cynulliad Cenedlaethol am yr iaith Gymraeg wedi taro tant â'r gynulleidfa; dangosai pleidlais y grŵp fod dros 80 y cant yn ffafrio rhoi rhagor o bwerau dros yr iaith i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Yn dilyn y digwyddiad, bu'r tîm o staff ac Aelodau o Bwyllgor Gweithredol y Confensiwn yn sgwrsio â'r gwesteion dros baned o de.

Hwn oedd y degfed digwyddiad mewn cyfres o 22 o gyfarfodydd cyhoeddus a gynhelir ledled Cymru i geisio ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghymru.

Cynhelir y digwyddiad 'Hawl i Holi' nesaf yng Nghlwb Monty yn y Drenewydd, Powys ddydd Mawrth 24 Mawrth.

Dolenni perthnasol

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.