Skip to content

Digwyddiad Cyhoeddus Wrecsam – 23 Ebrill 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Cyhoeddus Wrecsam – 23 Ebrill 2009

Ymwelodd Confensiwn Cymru Gyfan â Phrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam yr wythnos ddiwethaf, i gynnal ei unfed achlysur cyhoeddus ar bymtheg.

Dyddiad y Digwyddiad: 23/04/2009

Grwp Trafod yn WrecsamGrŵp trafod oedd yr achlysur, yn cynnwys trafodaeth agored gyda’r aelodau’n gallu holi cwestiynau am yr opsiynau sydd ar gael yn y dyfodol ar gyfer pwerau llunio deddfwriaethau yng Nghymru, yn ogystal â mynegi eu barn eu hunain am y broses bresennol o lunio deddfwriaethau.

Cadeiriwyd yr achlysur gan y cyn-gyflwynydd ar ITV, Arfon Haines-Davies, a denodd bron i 30 o bobl.                                          

Croesawodd Mr Andrew Parry, Ymgynghorydd i’r Is-Ganghellor yn y Brifysgol, bawb a oedd yn bresennol ar y noson.                    

Mynegwyd teimladau cymysg gan y gynulleidfa ynghylch pa un ai ddylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru gael mwy o bwerau ai peidio, gyda dadleuon cryf iawn o blaid ac yn erbyn.

Teimlai rhai pobl bod y Cynulliad Cenedlaethol yn ‘rhoi gormod o bwyslais ar Dde Cymru’ ac meddai un person:

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn rhoi’r argraff o fod wedi ymgolli gormod yn ei bwysigrwydd canolog ei hun a materion yn gwasanaethu De Cymru.

Anghytunai eraill gan ddweud bod y Cynulliad Cenedlaethol wedi bod o fudd eang i bobl Cymru, ac meddai un a oedd yn bresennol:

Hyd yma mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gweithio’n dda i Gymru ac mae’r bobl yn teimlo bod gan ACau ddealltwriaeth go iawn ar lefel gyffredin, ac nad yw hynny’n wir am ASau.

Roedd yr achlysur hwn yn rhan o gyfres o 22 o gyfarfodydd cyhoeddus a gynhaliwyd ledled Cymru gan y Confensiwn, gyda’r nod o weithio gyda’r cyhoedd yng Nghymru.


Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.