Skip to content

Polisi preifatrwydd

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Polisi preifatrwydd

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu gennym?

Os ydych yn aelod o'r cyhoedd ac yn ddefnyddiwr anhysbys o'r wefan, nid yw gwefan Confensiwn Cymru Gyfan yn storio nac yn cadw gwybodaeth bersonol amdanoch ond, yn hytrach, yn cofnodi eich cyfeiriad IP sy'n cael ei adnabod yn awtomatig gan weinydd y we. Fe'i gelwir yn 'ffeil cofnodi' ac rydym yn ei defnyddio i gasglu ynghyd ystadegau sy'n ymwneud â defnyddio'r wefan.

Nid yw'r wefan hon yn defnyddio 'cookies' i gasglu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Rydym yn casglu dau fath o wybodaeth oddi wrth y rheini sy'n ymweld â'r wefan hon: adborth; a manylion tanysgrifio trwy e-bost.

Adborth

Rydym yn croesawu eich sylwadau. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu ag adrannau eraill i gael gafael ar yr wybodaeth honno. Os yw eich cwestiwn yn dechnegol, efallai y bydd yn rhaid i ni ei anfon at ein cyflenwyr technoleg.

Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un wrth ddelio â’ch ymholiad, oni bai y byddwch wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl i ni ateb eich ymholiad, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Cofrestru

Nid oes rhaid ichi gofrestru er mwyn defnyddio gwefan Confensiwn Cymru Gyfan ond mae’n rhaid ichi gofrestru os ydych chi am gymryd rhan mewn trafodaethau ac os ydych chi’n awyddus i dderbyn diweddariadau ar ffurf e-bost a chyfrannu at fforymau.

Os ydych am gofrestru, mae darparu’r wybodaeth ganlynol yn orfodol.  Mae’n rhaid i ni gael enw defnyddiwr (nid oes rhaid ichi ddefnyddio eich enw iawn ond ni ddylech geisio ffugio bod yn rhywun arall); cyfrinair a chyfeiriad e-bost.  Caiff yr wybodaeth hon ei storio’n ddiogel ar ein cronfeydd data.  Tan eich bod yn dewis dileu eich cyfrif, caiff eich manylion eu cadw’n ddiogel fel nad oes rhaid ichi ailgofrestru os ydych chi’n dychwelyd i’r safle hwn.

Gallwch newid eich dewisiadau o ran cofrestru, eich cyfeiriad e-bost a’ch manylion mewngofnodi trwy fynd i’r wefan unrhyw amser.  Os ydych chi’n dymuno diwygio eich proffil personol, cliciwch ar y ddolen ‘Mewngofnodi’ sydd ar frig y dudalen, mewngofnodwch i’ch cyfrif a diwygiwch yr opsiynau sydd ar gael i chi.  Os nad oes gennych chi ddiddordeb defnyddio’r gwasanaethau sydd ar safle Confensiwn Cymru Gyfan ddim rhagor, gallwch ddileu eich cyfrif trwy fynd i dudalen eich proffil personol.

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Rydym yn defnyddio’r technolegau a’r feddalwedd amgryptio ddiweddaraf i ddiogelu eich data, ac yn cadw at safonau diogelwch llym er mwyn sicrhau na cheir mynediad ato heb awdurdod. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i unrhyw drydydd parti.

Hawl i weld eich gwybodaeth a chysylltu â ni

Os hoffech weld cofnod o unrhyw ohebiaeth yr ydych wedi'i hanfon atom, neu os bydd gennych ymholiad neu gwyn am y polisi preifatrwydd hwn neu am y wefan hon, cysylltwch â'r gwefeistr trwy anfon e-bost i'r cyfeiriad a ganlyn: info.convention@wales.gsi.gov.uk

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os yw’r polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Byddwn yn adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau y gwyddoch bob amser pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.